របៀបប្រើ Foreach loop ក្នុង Smarty

2016-10-31 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងបង្រៀនលោកអ្នកអំពីកាប្រើប្រាស់ foreach Loop នៅក្នុង Smarty មុខងារបស់ foreach គឺភាគច្រើនប្រើវាក្នុង Array ឬ Collection ផ្សេងៗ រឺក៏ object ឬ class ដែរ ហើយភាគច្រើនបំផុតគេប្រើជាមួយ Array។

របៀបប្រើ Variable Modifier នៅក្នុង Smarty

2016-10-29 Khemarak In

អត្តបទនេះនិយាយទៅលើ Variable modifiers អាចធ្វើការអនុវត្តទៅនឹង variables, custom functions ឬ អក្សរ។ ដើម្បីអនុវត្ត កែប្រែ A , តម្លៃត្រូវបានបញ្ចាក់ដោយពីក្រោយ A|(pipe) ហើយ បញ្ចាក់នៃឈ្មោះ។ A អាចទទូលយកប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ថែមដែល ផ្តល់មកលើខ្លួនវា។ Parameter ទាំងនេះបញ្ចាក់ឈ្មោះហើយនឹងបែកដោយ A : (colon)។ ដូច្នេះរាល់ PHP-Function អាច ត្រូវបានគេប្រើជាឧបករណ៍បញ្ជាក់ន័យទាំងស្រុងហើយ modifiers អាចប្រើបញ្ចូលគ្នា(combine)។

ការប្រើ Conditionals Loop ក្នុង Vue.js

2016-10-28 Khemarak In

អត្ថបទនេះជាអត្ថបទបន្ទាប់ពី របៀបទទូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើជាមួយ Vue.Js ហើយអត្ថបទនេះនិយាយទៅលើ Conditional នឹង ការប្រើ Loop នៅលើ Vue.js។

របៀបប្រើ Variable ក្នុង Smarty

2016-10-27 Khemarak In

អត្ថបទនេះផ្តោតទៅលើ Variable ក្នុង Smarty អាចត្រូវបានបង្ហាញដោយផ្ទាល់ឬប្រើ arguments  សំរាប់  Function  attribute និង modifiers នៅក្នុងកន្សោមលក្ខខណ្ឌ ។ Techfree នឹងធ្វើការលើឩទាហរណ៍ អំពីការបង្កើត Variable នេះ ដូចខាងក្រោម៖

របៀបបង្កើតផែនទីនៅលើរូបភាពជាមួយកម្មវិធីGIMP

2016-10-27 Chivey Voeurn

GIMP គឺជាកម្មវិធីមួយប្រភេទដែរផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលដល់យើងក្នុងការបង្កើតផែនទីនៅលើរូបភាពសំរាប់កំណត់ទីតាំងណាមួយដែរយើងចង់បង្ហាញឲ្យគេងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកនៅលើវេបសាយ ។

របៀបប្រើ Variable, Function, Attribute ក្នុងភាសា Smarty( PHP Template Engine)

2016-10-26 Khemarak In

អត្ថបទនេះនិយាយទៅលើការប្រើប្រាស់ ភាសា Smarty មុននឹងធ្វើការចូលទៅដល់ការបង្កើត Variable, function, Attribute Techfree នឹងធ្វើការពន្យល់ទៅលើ Smarty ជាមុនសិនតើអ្វីទៅជា Smarty។ Smarty ជា Template engine សំរាប់ភាសា PHP ពិសេសជានេះទៅទៀតវាអាចធ្វើការបត្តពី PHP ដូចជា ទទូលតំលៃពី PHP យកមកបង្ហាញនៅលើ Template បាន ហើយវាមានភាពងាយស្រូលក្នុងការ Design Template ដើម្បីធ្វើការទៅលើ Smarty នេះបានលោកអ្នកធ្វើការ សិក្សាទៅតាម ដំណាក់កាល់ដូចខាក្រោមដែល Techfree […]

របៀបប្រើប្រាស់ ASIDE នៅក្នុង HTML5

2016-10-26 Chivey Voeurn

ASIDEគឺជាស្លាករបស់ HTML5 ដែរមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនិង DIV ដែរតែ ASIDE ត្រូវបានប្រើប្រាស់សំរាប់ពន្យល់ន័យទៅឲ្យអត្ថបទណាដែរទាក់ទងនិងគ្នាឬសំរាប់ពន្យល់ន័យទៅឲ្យមាតិការ ។

របៀបទទូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើជាមួយ Vue.Js

2016-10-26 Khemarak In

អត្ថបទនេះជាអត្ថបទទី៣ បន្ទាប់ពីអត្តបទរបៀបប្រើប្រាស់ Vue.js Javscript Framework ហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះ នឹង បង្រៀនលោកអ្នកពីរបៀបប្រើ User input។ដើម្បីអោយអ្នកប្រើ អាចទំនាក់ទំនងនឹងកម្មវិធីនេះបាន លោកអ្នកអាចប្រើ v-on ធ្វើការសារាចរទៅនឹង Event  ដែលជា Methods នៅលើ Vue។

បង្កើត Logo ងាយៗជាមួយកម្មវិធី GIMP (វគ្គបញ្ចប់)

2016-10-25 Phearom Prom

កាលពីអត្ថបទមុន Techfree បាននិយាយពីការ បង្កើត Logo ងាយៗជាមួយកម្មវិធី GIMP (វគ្គ ២)។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងរៀបរាប់បញ្ចប់អំពីការបង្កើត Logo ជាមួយកម្មវិធី GIMP។

របៀបប្រើប្រាស់ Vue.js Javscript Framework

2016-10-25 Khemarak In

អត្ថបទនេះនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Vue.js គឺជាប្រភេទ Javascript framework ដែលមានការរីកជាចំរើនទៅលើផ្នែក    (user Interface)។ Vue ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីជាការអនុម័តបន្ថែម ហើយ Lirbray គឺផ្តោតទៅលើ ការបង្ហាញ Layer ហើយ វាមានភាពងាយស្រូលក្នុងការយកមករូមបញ្ចូលជាមួយគម្រោងផ្សេងទៀតឬ Libray ដែលមានស្រាប់។

1 2 3 4 5 7