ការសិក្សាលើ Process និង Project Structure Laravel

អត្ថបទនេះគឺនិយាយទៅលើ Process និង Project Structure Laravel ហើយចំនុចមុនៗក៏បានបង្ហាញលោកអ្នកអំពី របៀបដំឡើង Laravel Framework Laravel នេះផងដែរ។ Laravel គឺជា Open Source PHP  Application Framework  ដែលមានលក្ខណះ MVC ​។ Laravel framework ត្រូវបានគេចាត់ទុក្ខជា Framework ដែលល្បីជាងគេក្នុងចំនោម Framework ល្បីៗជាច្រើនដូចជា៖ Syfony, Zend, Slim, micro, kohana, CodeIgniter , Yii…។​ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអំពី Laravel  Structure

I. ទំរង់ Structure Laravel  នឹង Folder សំខាន់ៗ

II. ដំណើការរបស់ Laravel 

លោកអ្នកដឹងហើយ Process Laravel គឺលក្ខណះ MVC Stand for Model-View-Controller

  1. Model គឺជាកន្លែងមួយដែល Application Data object store ទុក្ខមានន័យថា គឺវាមានទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Database
  2. View គឺអ្វីដែលត្រូវបានបង្ហាញមកកាន់ User ឬគ៏ UI នៅក្នុង browser បង្ហាញមកកាន់ Users។
  3. Controller គឺជាអ្នកកំនត់មួយដែលនៅក្នុងចន្លោះ រវាង Model និង View

 

ឧទាហរណ៏៖

  • ពេលដែល User វាយទៅក្នុង URL នឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

ពេលដែល វាយបញ្ចូលពាក្យថា home នោះរត់ទៅកាន់ Rout ធ្វើការចាប់យក ដែលមានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

Location: app/http/routes.php

បន្ទាប់មកវាបានធ្វើការហៅ Controller មួយឈ្មោះថា homController ដែលមានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

Location: app/http/Controllers/homeController.php

នៅក្នុងcontroller មាន function មួយឈ្មោះថា​ index ហើយ Function នោះធ្វើការ Return view home page ដែលមានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

location: resources/views/home.blade.php

នៅក្នុង home.blade.php គឺខ្ញុំបានបង្ហាញ Message មួយគឺ This is home page