កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Design

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree ហើយនៅក្នុងមេរៀនថ្មីនេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់​ Watermark, Page Color, Page Border និងបង្ហាញពីរបៀប​ប្រើប្រាស់របស់វាមួយចំនួនបន្ថែមនៅលើមេរៀន Design ដើម្បីអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់ និង ងាយសិក្សា ។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Insert (បន្ត ២)

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំដែលបានលើកយកវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់មួយចំនួននៅលើប៊ូតុុង Insert ដែល​បានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Chart, Screenshot , Hyperlink និង Header, Footer and Page Number ដែលមានសារៈសំខាន់ជា ច្រើនទៅលើការប្រើប្រាស់ Insert ហើយនៅក្នុងមេរៀននេះនឹងធ្វើអោយបងប្អូននឹងមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៅលើការប្រើប្រាស់ Textbox, WordArt និង ការកំណត់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ Textbox និង WordArt នៅលើមេរៀននេះ។

Security

ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនៅក្នុង symfony3

នៅក្នុងមេរៀននេះនឹងពន្យល់អ្នកអំពី របៀបនៃការក្ដោបក្ដាប់នូវបញ្ហានៃសុវត្ថិភាពរបស់ Symfony ដោយក្រុមស្នូលរបស់ Symfony (Symfony បានបង្ហោះកូដនៅកន្លែងសំខាន់មួយគឺ symphony/symphony Git repository)។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Insert (បន្ត)

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវគេហទំព័រ Techfree យើងខ្ញុំដែលបានបង្ហាត់បង្ហាញនៅមេរៀនមុនៗ ស្តីពីការស្វែងយល់ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ប៊ូតុង Insert រួចមកហើយខ្លះៗនៅរបៀបមួយចំនួនដូចជាចំនុនសំខាន់នៅលើ Insert ដែលបានបង្ហាញពីការបង្កើតតារាងការងារ ការលប់​តារាង និង ការបន្ថែមតារាងការងាររបស់យើងហើយនៅចំនុចនេះនឹងពាំនាំលោកអ្នកមកមើលពីរបៀបបញ្ចូលរូបភាពទៅក្នុងអត្ថបទនិងការប្រើប្រាស់​ Shape និង SmartArt នៅក្នុងមេរៀននេះ។

គន្លឹះផ្សេងៗ

Slack Chat ល្អសម្រាប់ Developer ប្រើប្រាស់

Slack ជាប្រភេទ Open Source Tool Chat ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការងារផ្សេងៗបានជាពិសេសសម្រាប់ Developer ល្អ ព្រោះ Slack អាចអោយយើងភ្ជាប់ ទៅកាន់ Github និង ប្រភេទ Automation ផ្សេងៗជាដើម។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ដំណើរការតេស្តសាកល្បងរបស់ Symfony3

Symfony project ប្រើប្រាស់នូវ service របស់ភាគីទីបីណាដែលដំណើរការសាកល្បង (test) ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់សំណើនៃ patch ណាមួយ។ ប្រសិនបើកូដថ្មីមិនមានការសាកល្បង (run test) ដូចនេះការទាញយកសំណើនឹងបង្ហាញសារ error មួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ព័ត៌មានលម្អិតអំពី error។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពីការប្រើប៊ូតុង Home (បញ្ចប់)

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវ Techfree ឥលូវនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្តងទៀតដោយកាលពីមេរៀនមុនយើងបានសិក្សារួចមក ហើយនូវការកំណត់នូវ Paragraph ការកំណត់ Alignment និងការកំណត់ Line and Spacing ក្នុងកម្មវិធី Word 2016 ហើយងាកមក​តាម​ដាន​មេរៀននេះបន្តទាំងអស់គ្នា ។

ព័ត៌មាន

ស្វែងយល់អំពី Symfony Core Team នៅក្នុង Symfony3

Symfony Core Team គឺជាបណ្ដុំនៃ developer ដែលកំណត់នូវទិសដៅនិងការវិវត្តន៏នៃគម្រោងរបស់ Symfony ។ ក្បួនច្បាប់របស់ពួកគេនោះគឺ​ ប្រសិនបើ feature ហើយនិង patches ត្រូវបានស្នើឡើងដោយ សហគមន៏ដែលត្រុវបានអនុម័ត រឺក៏បដិសេធចោល។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់អំពី Coding Standards នៅក្នុង Symfony3

ពេលដែលរួមចំណែកកូដទៅកាន់ Symfony អ្នកត្រូវស្របតាមស្តង់ដារនៃកូដរបស់វា។ ដើម្បីសង្ខេប នេះគឺជា ច្បាប់មួយ៖ ត្រាប់តាមកូដ Symfony ដែលមានស្រាប់ ។ ភាគច្រើន open-source Bundles និង libraries ដែលប្រើប្រាស់ដោយ Symfony ក៏ត្រូវស្រប់តាមការណែនាំដូចគ្នា ហើយអ្នកក៏ដូចគ្នាដែរ។

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពីការប្រើប៊ូតុង Home (បន្ត ២)

សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនូវ Techfree ឥលូវនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្តងទៀតដោយកាលពីមេរៀនមុនយើងបានសិក្សារួចមក ហើយនូវការផ្លាស់ប្តូរពណ៌របស់អក្សរ ការរចនាអក្សរ ការផ្លាស់ប្តូរអក្សរ នៅរូបរាងរបស់អក្សរ គឺមានលក្ខណៈប្តូរពីអក្សរតូចទៅជាអក្សរធំ ឬ ពីអក្សរធំ ទៅអក្សរតូច ងាកមកតាមដានមេរៀននេះបន្តទាំងអស់គ្នា ។