បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី Graylog

ពេលដែលមាន Server ច្រើន ព្រមទាំងធ្វើការងារជាក្រុមច្រើន អ្នកច្បាស់ជាត្រូវការ System មួយដើម្បីកត់ត្រាទុករាល់ Log Report ផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលក្រុមការងាររបស់អ្នកកែប្រែអ្វីមួយ ព្រោះយើងមិនអាចសួរគ្នាគ្រប់ពេលវេលានោះទេ។

បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី Graylog

ពេលដែលមាន Server ច្រើន ព្រមទាំងធ្វើការងារជាក្រុមច្រើន អ្នកច្បាស់ជាត្រូវការ System មួយដើម្បីកត់ត្រាទុករាល់ Log Report ផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលក្រុមការងាររបស់អ្នកកែប្រែអ្វីមួយ ព្រោះយើងមិនអាចសួរគ្នាគ្រប់ពេលវេលានោះទេ។

បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី Graylog

ពេលដែលមាន Server ច្រើន ព្រមទាំងធ្វើការងារជាក្រុមច្រើន អ្នកច្បាស់ជាត្រូវការ System មួយដើម្បីកត់ត្រាទុករាល់ Log Report ផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលក្រុមការងាររបស់អ្នកកែប្រែអ្វីមួយ ព្រោះយើងមិនអាចសួរគ្នាគ្រប់ពេលវេលានោះទេ។

បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី Digital Signage

នាពេលបច្ចុប្បន្ន Digital Signage ត្រូវបានគេនិយមប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងផ្សាទំនើប ភោជ្ជនីដ្ឋានផ្សេងៗ នៅតាមរោងភាពយន្តជាដើម ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដោយប្រើប្រាស់អេក្រង់ធំៗ ។ វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដែលត្រូវ Copy វីដេអូឬរូបភាពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយកទៅចាក់ផ្សាយតាមអេក្រង់ ប្រសិនបើអ្នកមានអេក្រង់លើសពី១០នោះ អ្នកអាចនិងច្រលំជាដើម និងពេលខ្លះរអាក់រអួលផ្សេងៗ។

បណ្តាញ

អ្វីទៅជា Microsoft MDT ?

អ្នកអាយធីច្បាស់ជាយល់និងដឹងពីរបៀប Setup Windows គ្រប់ៗគ្នា ខ្លះប្រើប្រាស់ USB ខ្លះប្រើប្រាស់ CD ជាដើម ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកមានកុំព្យូទ័រច្រើនរាប់រយគ្រឿងអ្នកច្បាស់ជាប្រើប្រាស់ Clone ជាដើម ដើម្បីមានភាព ងាយស្រួលក្នុងការតម្លើង Windows របស់អ្នក។

បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី Load Balancing របស់ Nginx Web Server

Load Balancing ជាបច្ចេកទេសមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីអោយ Server មួយអាចដំណើរការបានលឿននិងចែករំលែកការងារផ្សេងៗអោយទៅ Server ផ្សេងៗដែលឈរនៅខាងក្រោយទៀត។

បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី Ansible

Ansible ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជា គំរូសម្រាប់ធ្វើការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ឧទាហរណ៏ដូចជាចង់ Ping ឬ មើលពីស្ថានភាព Server ផ្សេងៗក្នុងពេលតែមួយ។

បណ្តាញ

Rclone ងាយស្រួល Syncrhonized data រវាង Cloud Computing

Rclone ជាប្រភេទ Command tool ម្យ៉ាងដែលមានមុខងារច្រើនអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់ងាយស្រួល Syncrhonized Data ចេញពី Cloud Computing ផ្សេងៗដូចជា Google Drive, Amazon S3, Openstack Swift / Rackspace cloud files / Memset Memstore, Dropbox, Google Cloud Storage, Amazon Drive, Microsoft One Drive, Hubic, Backblaze B2, […]

បណ្តាញ

របៀប Trunk VoIP Server

Asterisk SIP Trunk ជាបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ក្រោយរបស់ VoIP Service សម្រាប់អោយ VoIP Server ពីអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបាន ដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទពីអាចទាក់ទងគ្នាបាន។ ជាទូទៅការទំនាក់ទំនងគ្នាបែបនេះ យើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថា Interconnect ដើម្បីអោយអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយអាចទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។

បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី CRM របស់ Elastix

Call Center System ជាប្រភេទ System ដែលមានគ្រប់ប្រភេទដូចជា Chat Service, VoiP Service, រួមបញ្ចូលទាំង Customer Relationship សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជន។