ស្វែងយល់ពី Load Balancing របស់ Nginx Web Server

2017-03-16 ricky

Load Balancing ជាបច្ចេកទេសមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីអោយ Server មួយអាចដំណើរការបានលឿននិងចែករំលែកការងារផ្សេងៗអោយទៅ Server ផ្សេងៗដែលឈរនៅខាងក្រោយទៀត។

ស្វែងយល់ពី Ansible

2017-03-15 ricky

Ansible ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជា គំរូសម្រាប់ធ្វើការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ឧទាហរណ៏ដូចជាចង់ Ping ឬ មើលពីស្ថានភាព Server ផ្សេងៗក្នុងពេលតែមួយ។

Rclone ងាយស្រួល Syncrhonized data រវាង Cloud Computing

2017-02-28 ricky

Rclone ជាប្រភេទ Command tool ម្យ៉ាងដែលមានមុខងារច្រើនអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់ងាយស្រួល Syncrhonized Data ចេញពី Cloud Computing ផ្សេងៗដូចជា Google Drive, Amazon S3, Openstack Swift / Rackspace cloud files / Memset Memstore, Dropbox, Google Cloud Storage, Amazon Drive, Microsoft One Drive, Hubic, Backblaze B2, […]

របៀប Trunk VoIP Server

2017-02-28 ricky

Asterisk SIP Trunk ជាបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ក្រោយរបស់ VoIP Service សម្រាប់អោយ VoIP Server ពីអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបាន ដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទពីអាចទាក់ទងគ្នាបាន។ ជាទូទៅការទំនាក់ទំនងគ្នាបែបនេះ យើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថា Interconnect ដើម្បីអោយអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយអាចទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។

ស្វែងយល់ពី CRM របស់ Elastix

2017-02-27 ricky

Call Center System ជាប្រភេទ System ដែលមានគ្រប់ប្រភេទដូចជា Chat Service, VoiP Service, រួមបញ្ចូលទាំង Customer Relationship សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជន។

ស្វែងយល់ពី Jenkins

2017-01-31 ricky

jenkin ជាប្រភេទ Open Source សម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងទៅលើ Project ផ្សេងៗដូចជា python,github,ruby,docker,continue delivery, android, c/c++ និងប្រភេទ​Project ផ្សេងជាដើម ដោយសារតែ Jenkin មាន plugin ជាច្រើនអាចអោយប្រើប្រាស់បានដូចជា subversion, git ជាដើមសម្រាប់ប្រើប្រាស់។

ស្វែងយល់ពី Piwik

2017-01-30 ricky

Google Analyze ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាច្រើនដើម្បី ធ្វើការ វិភាគទៅលើអ្នកចូលទៅមើលវេបសាយរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ តែយ៉ាងណាមិញទិន្នន័យទាំងឡាយត្រូវបានរក្សារទុកនៅក្នុង Google ។

ការប្រើប្រាស់លីនុចចែកអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់ ណិតវើក

2017-01-26 ricky

អ្នកប្រាកដជាដឹងនិងស្គាល់ថាអ្វីទៅជាលីនុចហើយព្រោះថាសព្វថ្ងៃនេះលីនុចបាននិងកំពុងបោះជំហ៊ានយ៉ាងខ្លាំងខ្លានៅក្នុងវិស័យពត័មានវិទ្យា និង បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាពិសេសត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗឬអង្ការនានា ដោយសារតែវាជាប្រភេទ Open Source មិនតម្រូវអោយបង់ថ្លៃ License និង អាច Customizeបានច្រើនបែប។

Packet Fence ល្អសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជា Hotspot និង​ NAC

2017-01-25 ricky

អ្នកអាយធីប្រាកដជាធ្លាប់បានដឹងខ្លះហើយថាអ្វីទៅជា NAC(Network Access Control)  សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ Device ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងណិតវើក ដើម្បីអោយដឹងថា Device ណាខ្លះដែលយើង Authorized អោយមានសិទ្ធប្រើប្រាស់ជាមួួយ System បាន។

ស្វែងយល់ពី Open Source Hotspot GraseHotspot

2017-01-24 ricky

កាលពីអត្តបទមុនអ្នកធ្លាប់បានដឹងរួចហើយថាអ្វីទៅជាHotspot នៅក្នុង Mikrotik Router ដោយសារតែវាមានស្រាប់នៅក្នុង RouterOS។ អត្តបទនេះ Techfree និងលើកយក Open Source GraseHotspot មកបង្ហាញ។

1 2 3 8