បារខែម​អាស៊ាន ២០១៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃស្អែក រហូតថ្ងៃទី៦

បារខែមអាស៊ាន ២០១៦ គឺជាសន្និសិទ និងការតាំងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិ។ បារខែមអាស៊ាន ២០១៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល៣ថ្ងៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន ដោយមានការចូលរួមពី អ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យា មេដឹកនាំផ្នែកធុរកិច្ច សហគ្រិន សិស្សនិស្សិតជាដើម មកពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន ដើម្បីចែករំលែក ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៏ ផ្សេងៗ ។

បារខែមកម្ពុជា គឺជាអ្នករៀបចំបារខែមភ្នំពេញចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2008 មកម្លេះ ហើយឆ្នាំនេះបារខែមភ្នំពេញត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះជាបារខែមអាស៊ាន វិញ ក្នុងគោលបំណងដូចនិយាយពីខាងលើ។ នេះជាឱកាសជាសពិសេសសំរាប់សិស្សនិស្សិតដែលចង់ស្វែងយល់ពីចណេះដឹងថ្មីៗទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា។

កម្មវិធី៖

ថ្ងៃទី១  04/11/2016

 • 8:00AM – 6:PM :ការតាំងពិព័រណ៍

ថ្ងៃទី២  05/11/2016

 • 7:00AM – 8:20AM: Registration
 • 8:20AM – 8:35AM: VIP Guest Arrival and MC Announcement
 • 8:40AM – 10:30AM: Opening & Keynote Speech
 • 10:30AM – 11:00AM: Topic Introduction and Schedule Screening
 • 11:00AM – 12:00PM: 1st Session (10 Topics / 10 Rooms)
 • 12:00PM – 2:00PM: Lunch Break, Entertainment, Networking
 • 2:00PM – 3:00PM: 2nd Session (10 Topics / 10 Rooms)
 • 3:00PM – 4:00PM: 3rd Session (10 Topics / 10 Rooms)
 • 4:00PM – 5:00PM: 4th Session (10 Topics / 10 Rooms)
 • 5:00PM – 6:00PM: Entertainment
 • 8:00AM – 6:PM : Exhibition

ថ្ងៃទី៣  06/11/2016

 • 8:30AM – 9:30AM: 5th Session (10 Topics / 10 Rooms)
 • 9:30AM – 10:30AM: 6th Session (10 Topics / 10 Rooms)
 • 10:30AM – 11:30AM: 7th Session (10 Topics / 10 Rooms)
 • 11:30AM – 2:00PM: Lunch Break, Entertainment, Networking
 • 2:00PM – 3:00PM: 8th Session (10 Topics / 10 Rooms)
 • 3:00PM – 4:00PM: 9th Session (10 Topics / 10 Rooms)
 • 4:00PM – 5:00PM: 10th Session (10 Topics / 10 Rooms)
 • 8:00AM – 5:PM : Exhibition

កម្មវិធីពឹស្តារសូមទៅកាន់ទំព័នេះ http://barcamp.asia/schedule

barcame_sheduld

សូមមកចូលរួមបារខែមទាំងអស់គ្នា ដើម្បីបានគំនិតទាន់សម័យ និងយល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនៅលើពិភពលោក។