របៀបបង្កើតឯកសារ CSV ជាមួយនឹង PHP

CSV (comma-separated values) គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តសម្រាប់រក្សាទុកជាតារាងទិន្នន័យ រវាងកម្មវិធីមួយ។ ការរក្សាទុកមានចំនួនតិចឬច្រើនដែលបំបែកដោយសញ្ញាក្បៀស( , )។ អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីរបៀបបង្កើតឯកសារ CSV (csv file) ជាមួយនឹងភាសា PHP។

របៀបបង្កើត  csv file ជាមួយនឹងទិន្នន័យពី array() ក្នុង PHP

csv

ដោយ Techfree មាន xampp ធ្វើការបង្កើតឯកសារនេះដោយរក្សាទុកក្នុង C:\xampp\htdocs\example\csv.php

បន្ទាប់មកធ្វើការដំណើរការនៅលើកម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser) (http://localhost/example/csv.php) វានឹងបង្ហាញ info.csv ដូចនឹងរូបខាងក្រោម៖

cvs-2

result-csv