របៀប​ Upload File ជាមួយភាសា PHP

2017-05-09 Khemarak In

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរៀប Upload File   ដោយប្រើជាមួយភាសា PHP ហើយ ការ Upload File វាក៏មានសារះសំខាន់ណាស់សំរាប់ធ្វើការ Develop Website។ខាងក្រោមនេះនឹងធ្វើការបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការ Upload File នេះ៖

សិក្សាអំពីមុខងាររបស់ Array (ភាគ 5)

2017-02-22 Saradeth Pann

មុខងារ array ទាំងនេះទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំ array នៅក្នុងវិធីផ្សេងៗគ្នា។ Array មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាទុក ការគ្រប់គ្រង និងការប្រតិបត្ដិការលើសំណុំនៃអថេរ។

សិក្សាអំពីមុខងាររបស់ Array (ភាគ 4)

2017-02-07 Saradeth Pann

មុខងារ array ទាំងនេះទាក់ទងជាមួយនឹងនិងការរៀបចំ array នៅក្នុងវិធីផ្សេងៗគ្នា។ Array មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាទុកការគ្រប់គ្រងនិងការប្រតិបត្ដិការលើសំណុំនៃអថេរ។

សិក្សាអំពីមុខងាររបស់ Array (ភាគ 3)

2017-02-04 Saradeth Pann

មុខងារ array ទាំងនេះទាក់ទងជាមួយនឹងនិងការរៀបចំ array នៅក្នុងវិធីផ្សេងៗគ្នា។ Array មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាទុកការគ្រប់គ្រងនិងការប្រតិបត្ដិការលើសំណុំនៃអថេរ។

សិក្សាអំពីមុខងាររបស់ Array (ភាគ ២)

2017-01-24 Saradeth Pann

មុខងារ array ទាំងនេះទាក់ទងជាមួយនឹងនិងការរៀបចំ array នៅក្នុងវិធីផ្សេងៗគ្នា។ Array មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាទុកការគ្រប់គ្រងនិងការប្រតិបត្ដិការលើសំណុំនៃអថេរ។

សិក្សារអំពីមុខងារ Array (ភាគ១)

2017-01-23 Saradeth Pann

មុខងារ array ទាំងនេះទាក់ទងជាមួយនឹងនិងការរៀបចំ array នៅក្នុងវិធីផ្សេងៗគ្នា។ Array មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាទុកការគ្រប់គ្រងនិងការប្រតិបត្ដិការលើសំណុំនៃអថេរ។

ការណែនាំអំពី Twig

2016-12-08 sreypao

តើអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ រឺធ្លាប់លឺអំពី Twig ដែររឺទេ? តើវាជាអ្វី ហើយយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីធ្វើអ្វី? តើវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ? នៅពេលនេះយើងនឹងណែនាំអ្នកអោយស្គាល់អំពី អ្វីទៅដែលហៅថា Twig និងអត្ថប្រយោជន៏របស់វា។

របៀបទាញយកទិន្នន័យ GPS ពីរូបថតជាមួយ PHP

2016-11-11 Samkhann Seang

តើអ្នកដឹងទេថាក្រៅពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញនឹងភ្នែកទទេ រូបថតរបស់អ្នកអាចមានបង្កប់នូវពត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀត? ពិតណាស់រូបថតដែលត្រូវបានថតដោយឧបករណ៍ទំនើបៗដូចជា ស្មាតហ្វូន ថេប្លេត ឬម៉ាសុីនថតជំនាន់ក្រោយមានបំពាក់នូវមុខងារ Geo Tag ឬ Location Tag (អាស្រ័យលើឧបករណ៍) ដែលមានសមត្ថភាពរក្សាទុកនូវព័ត៌មានទីតាំងជាក់ស្តែងនៃរូបថត (Latitude និង Longitude)។

របៀបបង្កើត Form ជាមួយនឹង Yii Framework

2016-11-02 Sross Viech

នៅក្នុងមេរៀនមុនយើងបានដឹងអំពីរបៀបបង្កើត CRUD (Create, Retrieve, Update and Delete) នៅក្នុង Yii Framework រួចមកហើយដែល យើងបានបង្កើតដោយប្រើ gii tool ។ ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការបង្កើត Form នៅក្នុង Yii framework ដោយប្រើប្រាស់ការសរសេរកូដ នៅក្នុងការបង្កើតនេះ ។

1 2 3