របៀបបង្កើតប្រតិទិន ជាមួយ PHP

អត្តបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកយកពីរបៀបបង្កើតប្រតិទិនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលមានមូលដ្ឋានលើការប្រើប្រាស់ PHP ។

  • កូដ PHP

phpphp01

  • កូដផ្នែកក្បាល (head)

header
+ Link CDN Bootrasp

<link rel=”stylesheet” href=”https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css” integrity=”sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u” crossorigin=”anonymous”>
<link href=”https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:700″ rel=”stylesheet”>

  • បង្កើត style css រួចបញ្ចូលកូដក្នុង head ដូចកូដខាងក្រោមៈ

csscss01

  • កូដផ្នែកខ្លួន (Body)

bodybody01យើងដាក់កូចបញ្ចូលគ្នា យើងនឹងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមcalendar_result