របៀបប្រើប្រាស់ Modal ក្នុង Bootstrap

2016-10-24 techfree

Bootstrap គឺជាសំនុំឯកសារដែលបានផ្តល់អោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើត និង រចនាគេហទំព័របានលឿន។វារួមមាន HTML, CSS ហើយមានសមាសភាពមួយចំនួនដូចជា Forms, Buttons, Tables, Navigations, Dropdowns, Alerts, Modals, Tabs, Accordion, Carousel … និង JavaScript ដែលធ្វើអោយគេហទំព័ររបស់យើងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ។ អត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកមកបង្ហាញនូវរបៀបប្រើប្រាស់ Modal ក្នុង Bootstrap៖

របៀបប្រើប្រាស់ Form ជាមួយ Bootstrap

2016-10-20 techfree

Bootstrap គឺជាសំនុំឯកសារដែលបានផ្តល់អោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើត និង រចនាគេហទំព័របានលឿន។វារួមមាន HTML, CSS ហើយមានសមាសភាពមួយចំនួនដូចជា Forms, Buttons, Tables, Navigations, Dropdowns, Alerts, Modals, Tabs, Accordion, Carousel … និង JavaScript ដែលធ្វើអោយគេហទំព័ររបស់យើងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ។ អត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកមកបង្ហាញនូវរបៀបប្រើប្រាស់ Form ជាមួយ Bootstrap៖

របៀបប្រើប្រាស់ Bootstrap កាត (Card)

2016-10-19 Sross Viech

កាត (Card) គឺជាផ្ទាំងមួយដែលផ្ទុកនូវមាតិកានិងពត៌មានផ្សេងៗស្ដីអំពីមនុស្ស រឺ ទីកន្លែងអ្វីមួយសំរាប់ជាការសំគាល់ រឺទុកជាពត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់មនុស្សជាច្រើនបានដឹង ។ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញនូវការបង្កើតនិងប្រើប្រាស់កាតនេះនៅលើគេហទំព័រដែលប្រើជាមួយនឹងបណ្ណាល័យ CSS គឺ Bootstrap ។

របៀបបង្កើត Datepicker ជាមួយ Javascript

2016-10-19 techfree

កាផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ម៉ោងសំរាប់បំពេញបែបបទអ្វីមួយ គឺជារឿងចាំបាច់។ ក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបជ្រើសរើសថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ម៉ោង នៅលើវេបសាយ។

របៀបប្រើ Dropdown នៅក្នុង Bootstrap

2016-10-18 techfree

ម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះ (dropdown menu) មួយគឺជាម៉ឺនុយ toggleable មួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើ ជ្រើសតម្លៃមួយពីបញ្ជីដែលបានកំណត់ជាមុន:

របៀបប្រើប្រាស់ Tooltip នៅក្នុង Bootstrap

2016-10-16 Sross Viech

Tooltip គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិមួយស្ថិតនៅក្នុង Cascading Style Sheet (CSS) ដែលវាមានមុខងារសំរាប់បង្ហាញព័ត៌មានបន្ថែមដោយការផុសជាអក្សរ រឺ ជាអ្វីផ្សេងចេញមកដោយការប្រើប្រាស់កណ្ដុរ (mouse) ទៅចង្អុលនៅលើទីតាំង រឺ ពាក្យនោះ ។ ប៉ុន្តែ ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកការប្រើប្រាស់ Tooltip ជាមួយនឹងបណ្ណាល័យ (Library) របស់ CSS គឺ Bootstrap ដែលវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលដោយយើងគ្រាន់តែហៅនូវក្លាស (class) ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Bootstrap យកមកប្រើប្រាស់តែម្ដង ។

របៀបបង្កើត Navbar ក្នុង Bootstrap

2016-10-14 techfree

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើត Navbar ក្នុង Bootstrap 3 យើងត្រូវយល់ដឹងចំនុចមួយចំនួនក្នុងការបង្កើតវាដូចជា៖

ការបង្កើត Carousel ជាមួយនឹង Bootstrap

2016-10-14 Sross Viech

យើងបានដឹងហើយថា Bootstrap គឺជាបណ្ណាល័យ (Library) របស់ Cascading Style Sheet (CSS) ដែលគេប្រើសំរាប់រចនាគេហទំព័រ រីឯ Carousel វាគឺជាកម្មវិធីជំនួយ (Plugin) មួយនៅក្នុង Bootstrap ដែលគេប្រើសំរាប់បង្កើតជាស្លាយ (Slide) មានលក្ខណៈវិលជុំ មានន័យថានៅពេលវាបង្ហាញដល់ស្លាយទីចុងក្រោយ វានឹងបង្ហាញស្លាយដំបូងហើយវាធ្វើដដែលៗរបៀបនេះរហូត ។

1 2