របៀបបង្កើត Datepicker ជាមួយ Javascript

កាផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ម៉ោងសំរាប់បំពេញបែបបទអ្វីមួយ គឺជារឿងចាំបាច់។ ក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបជ្រើសរើសថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ម៉ោង នៅលើវេបសាយ។

ចំណាំ: មុខងារទាំងអស់ត្រូវបានចូលដំណើរការតាមរយៈទិន្នន័យ attribute ឧទាហរណ៍ $ ( “# datetimepicker ‘) ។ ទិន្នន័យ (” DateTimePicker “) FUNCTION()។

១) ការដំឡើងជាអប្បបរមា (Minimum Setup)

date-picker001

កូដ

date-picker-coding001date-picker-coding101

២) ការប្រើប្រាស់ក្នុង local (Using Locales)

local-date

កូដ

local-date-codinglocal-date-coding01៣) ទ្រង់ទ្រាយផ្ទាល់ខ្លួន (Custom Formats)

date-picker001

កូដ

date-picker-coding002date-picker-coding102៤) គ្មានរូបតំណាង (បញ្ចូលតែវាលប៉ុណ្ណោះ): (No Icon (input field only))

no-icon

កូដ

no-icon-codingno-icon-coding01៥) បើក/ បិទ កាលបរិច្ឆេទ (Enabled/Disabled Dates)

enabled-disabled-dates

កូដ

enabled-disabled-dates001enabled-disabled-dates101៦) ជ្រើសយកតភ្ជាប់ (Linked Pickers)

linked-pickers

កូដ
linked-pickers-coding001linked-pickers-coding101៧) រូបតំណាងផ្ទាល់ខ្លួន (Custom Icons)

custom-icon

កូដ

custom-icon-codingcustom-icon-coding01៨) របៀបមើល (View Mode)

view-mode

កូដ

view-mode-coding001view-mode-coding101៩) របៀបមើលនាទី (Min View Mode)

min-view-mode

កូដ
min-view-mode-codingmin-view-mode-coding01១០) បិទថ្ងៃមួយចំនួននៃសប្តាហ៍ (Disabled Days of the Week)

disable-date-of-the-week

កូដ

disable-date-of-the-week-coding001disable-date-of-the-week-coding101១១) ក្នុងជួរ (Inline)

inline

កូដ
inline-coding001inline-coding101