មូលដ្ឋានគ្រឹះ Operators របស់ Java

អត្ថបទនេះនឹង និយាយពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ Operators របស់ Java ដែលអោយយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយអថេរ  Operators នៅក្នុងភាសា Java ត្រូវបានបែងចែកជា ៦ ផ្នែក៖ ១). Arithmetic Operators ២). Relational Operators ៣). Bitwise Operators ៤). Logical Operators ៥). Assignment Operators ៦). Misc Operators

១). Arithmetic Operators មានដូចជា៖

+,-,*,%,/,++,–។

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

arithmetic-operators

សូមមើលលទ្ធផល៖

result_arithmetic-operators

២). Relational Operators មានដូចជា៖

==, !=, >, <, >=, <= ។

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

relational-operators

សូមមើលលទ្ធផល៖

result_relational-operators

៣). Bitwise Operators មានដូចជា៖

&, | , ^, ~, <<, >>, >>>

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

bitwise-operators

សូមមើលលទ្ធផល៖

result_bitwise-operators

៤). Logical Operators មានដូចជា៖

&&, ||, ! ។

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

logical-operators

៥). Assignment Operators មានដូចជា៖

=, +=, -=, *=, /=, %/, <<=, >>=, &=, ^=, |= ។

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

assignment-operators

សូមមើលលទ្ធផល៖

result_assignment-operators

៦). Misc Operators មានដូចជា៖

?

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

miscellaneous-operators