ភាសា​កុំព្យូទ័រ

CRUD នៅក្នុង Laravel 5.4

នៅក្នុងអត្ថបទមុនៗ​យើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីការ ទាញ Data, Insert  ចំនែកក្នុងអត្ថបទនេះ Tehcfree នឹងធ្វើការនិយាយអំពី CRUD នៅក្នុង Laravel 5.4 ។​ 

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ដោះស្រាយបញ្ហា Migration នៅលើ Laravel 5.4

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហា Migrate។​ នៅពេលដែលយើងបង្កើត Project laravel ដំបូង ជាចាំបាច់ត្រូវមាន Database ដែលយើងធ្វើការបង្កើតវាដោយធ្វើការ  Migrate។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ការ​ List Data នៅក្នុង Laravel 5.4

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីការ យកទិន្នន័យចេញពី Database ដែល Techfree នឹងបន្តពីអត្ថបទ  ការដាក់ Templates ដែលមាន Style ស្រាប់ៗ នៅក្នុង​ Laravel (ត)៕

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

Insert Data ទៅកាន់ Database នៅក្នុង Laravel 5.4

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីការ Insert Data ទៅកាន់ Database នៅក្នុង Laravel 5.4 ដែលបន្តពីអត្ថបទ​មុន​ ដែលនិយាយអំពីការ List Data ចេញពី Database មកបង្ហាញនៅលើ Home Page។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ការដាក់ Templates ដែលមាន Style ស្រាប់ៗ នៅក្នុង​ Laravel (ត)

នៅក្នុងអត្ថបទនេះTechfree នឹងនិយាយអំពីការដាក់ Templates ដែលមាន Style ស្រាប់ៗ នៅក្នុង​ Laravel  ដូចដែលបានសន្យារកាលពីអត្ថបទ ស្វែងយល់ពី Layout (Blade Templates) នៅក្នុង Laravel Framework បន្តពីអត្ថបទមុន។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពី Layout (Blade Templates) នៅក្នុង Laravel Framework

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីការកំណត់ Layout Tempalte ឫយើងហៅថា Blade Tempalte នៅក្នុង Laravel Framework ។ Blade ត្រូវបានធ្វើការ Compile ជាមួយ PHP Code ធម្មតា​រហូតទាល់តែវាត្រូវបានដំណើរការចប់ ។ Blade view file  .blade.php   ត្រូវបានគេហៅថាជា extension ឫ ជា​ប្រភេទ File ដែលបាន Store ទុកនៅក្នុង resources/views File។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពី Inheritances Super Keyword

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកយកចំនុច Inheritances Super Keyword  មកបង្ហាញ។​ Super គឺយើងប្រើវាសម្រាប់បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ Member នៃ SuperClass និង Member នៃ SupClass ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា។ ហើយ Super ក៏យើងប្រើវាដើម្បីធ្វើការហៅ Constructor SuperClass ដោយ SupClass បានផងដែរ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់ពី Java – Overriding

នៅក្នងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Overriding ដែលយើងប្រើវាដើម្បីធ្វើការកំណត់ពីភាពជាក់លាក់ទៅអោយ ប្រភេទនៃ SubClass  ដែលមានន័យថា SubClass អាចធ្វើការ Implement នៅអោយ SuperClass method បាន។ និយាយអោយចំ Overriding មានន័យថាការ Override ទៅអោយលើ functionality ដែលមានស្រាប់។

ព័ត៌មាន

ស្វែងយល់ពី JAVA INHERITANCE

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំេពី JAVA INHERITANCE  ដែល  inheritance អាចធ្វើការកំណត់ដំណើរការទៅអោយ Class មួយដែលអាចទទួលបាននូវ Properties (methods and field) នៃ Class ផ្សេងៗ​ ៕ នៅក្នុង Java Inheritance ត្រូវបានដឺងថាមានតែ Class មេ ឫ  Supper Class ប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើការ Inherit បាន ហើយ Class ដែល Inherit ចេញពី Supper […]