របៀបភ្ជាប់រូបភាពពីរបញ្ចូលគ្នាក្នុងភាសា PHP

ថ្ងៃនេះ Techfree នឹងលើកយករបៀបភ្ជាប់រូបភាពពីរបញ្ចូលគ្នាដោយប្រើប្រាស់ភាសា PHP ។ នៅក្នុងភាសា PHP មាន មុខងារ(function) មួយសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងភ្ជាប់រូបភាពពីរបញ្ចូលគ្នាដោយប្រើ imagecopymerge() ។

យើងមានរូបភាពពីរផ្សេងគ្នាដូចខាងក្រោម៖

រូបទី១

gradient

រូបទី២

stars

បន្ទាប់មកយើងចង់បានរូបទាំងពីរនេះដាក់បញ្ចូលគ្នាដូចរូបខាងក្រោម៖

download

សូមមើលឧទាហរណ៍សម្រាប់ភ្ជាប់រូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

imagecopymerge

 • ជូរទី២ អញ្ញត្តិ $stars គឺតំណាងឲ្យរូបភាពដើម
 • ជួរទី៣ អញ្ញត្តិ $gradient គឺតំណាងឲ្យរូបភាពដែលយើងចង់យកទៅភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពដើម
 • ជួរទី៤ អញ្ញត្តិ $left គឺជាប្រវែងគម្លាតខាងឆ្វេង
 • ជួរទី៥ អញ្ញត្តិ $top គឺជាប្រវែងគម្លាតខាងលើ
 • ជួរទី៦ អញ្ញត្តិ $right គឺជាប្រវែងគម្លាតខាងស្តាំ
 • ជួរទី៧ អញ្ញត្តិ $bottom គឺជាប្រវែងគម្លាតខាងក្រោម
 • ជួរទី៨ អញ្ញត្តិ $width គឺជាប្រវែងបណ្តោយនៃរូបភាព
 • ជួរទី៩ អញ្ញត្តិ $height គឺជាប្រវែងកម្ពស់នៃរូបភាព
 • ជួរទី១០ អញ្ញត្តិ $capacity គឺជាកម្រិតច្បាស់នៃរូបភាព
 • ជួរទី១១ Function imagecopymerge សម្រាប់ធ្វើការបិទភ្ជាប់រូបភាពបញ្ចូលគ្នានឹងការកំណត់ទីតាំងរបស់រូបភាពដែលត្រូវភ្ជាប់។
 • imagedetroy() សម្រាប់លុបរូបភាពដែលបានបង្កើតចោល