ការបង្កើត Constant variable

អត្ថបទនេះ Techfree និងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកអំពីការបង្កើត Constant variable​ ។ ពេលបង្កើត Constant variable ត្រូវប្រើ keyword const  ហើយដាច់ខាតត្រូវ assign តម្លៃទៅឲ្យវានៅពេលនោះ។

  • const float PI=3.1415F;
  • PI=3.14F;

PI មិនអាចផ្តល់តម្លៃជាលើកទីពីរបានទេ

  • ចំនួនគត់ Integer

int ជា DataType មួយសម្រាប់ផ្តល់លទ្ធភាពដល់ Variable ផ្ទុកតម្លៃជាចំនួនគត់ដែលគិតចាប់ពី -2,147,483,648 ទៅ   2,147,483,647

  • ចំនួនពិត(floating point number)
  1. float score = 99.5F;

Float ជា DataType មួយសម្រាប់ផ្តល់លទ្ធភាពដល់ Variable ផ្ទុកតម្លៃជាចំនួនទស្សភាគដែលគិតចាប់ពី 1.5 × 10-45                   ទៅ 3.4 × 1038

  • ប្រភេទទិន្នន័យ String

string ជា DataType មួយសម្រាប់ផ្តល់លទ្ធភាពដល់ Variable ផ្ទុកតម្លៃជាstring។ string ជាបណ្តុំនៃតួអក្សរឬសញ្ញា ដែលសរសេរក្នុងចន្លោះសញ្ញា double quote។

  • ប្រភេទទិន្នន័យ boolean

bool ជា  DataType មួយសម្រាប់ឱ្យ Variable អាចផ្ទុកតម្លៃ ពិតឬ មិនពិត ដែលវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ធ្វើការដាក់លក្ខណនៃកម្មវិធី។