ស្វែង​យល់​​អំពី​អត្ថន័យ​​និង​របៀប​​ប្រើ​ប្រាស់​ Sitemap

Sitemap គឺជាបណ្តុំព័ត៌មានសំរាប់ប្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វែងរក(Search Engine) ដូចជា Google Yahoo Bing Ask ជាដើម ពីគេហទំព័រណាមួយ។ ម៉ាស៊ីនស្វែករកអាចស្វែងរក អត្ថបទភ្ចាប់(Links) បានងាយស្រួលតាមរយៈព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារ Sitemap ហើយម្ចាស់គេហទំព័រក៌អាចប្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកអំពី អត្ថបទភ្ចាប់ថ្មីៗតាមរយះឯកសារ Sitemap នេះដែរ។

ឯកសារ Sitemap ត្រូវមានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម៖

xml

<loc> គឺអាស័យដ្ឋានទំព័រ។ <lastmod> កាលបរិច្ឆេតផ្លាស់ប្តូររបស់ទំព័រ។ <changefreq> បង្ហាញពីភាពញឹកញាប់នៃទំព័រដែលបានផ្លាស់ប្តូរ។ តំលៃរបស់ <changefreq>អាចកំណត់ជា always ឬ hourly ឬ daily ឬ weekly ឬ monthly ឬ yearly ឬ never។ <priority> សំរាប់កំណត់អទិភាពរបស់ទំព័រ ហើយតំលៃរបស់វាអាចកំណត់បានពី 0.0 ដល់ 1.0។

លក្ខខណ្ឌនៃឯកសារ Sitemap

  1. ទំហំឯកសារ Sitemap មិនត្រូវធំជាង 10MB។
  2. អាស័យដ្ឋានទំព័រទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារ Sitemap មិត្រូវលើសពី 50,000 URLs។

កន្លែងសំរាប់បញ្ជូនឯកសារ Sitemap ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនស្វែងរក

  1. Google (http://www.google.com/webmasters/tools/ping?sitemap=)
  2. Yahoo (http://developer.yahoo.com/search/siteexplorer/V1/ping.html)
  3. Bing (http://www.bing.com/webmaster/ping.aspx?siteMap=)
  4. Ask (http://submissions.ask.com/ping?sitemap=)