របៀបនាំទិន្នន័យចេញជាឯកសារ Excel ជាមួយនឹង PHP

ដោយអត្ថបទមុន Techfree បានបង្ហោះបង្ហាញអំពី “របៀបបង្កើតឯកសារ csv ជាមួយនឹង PHP”  ម្តងរួចមកហើយ ដូច្នេះអត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកអំពី របៀបនាំទិន្នន័យចេញជាឯកសារ Excel ជាមួយនឹង PHP វិញម្តង។

ដំបូងត្រូវមានទិន្នន័យជាមុនសិន ដែលទិន្នន័យទាំងនោះអាចយកពី Mysql ឬ បង្កើតជាទិន្នន័យ (array()) ក្នុង PHP  ។ អត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកទិន្នន័យ (array()) នៅក្នុង PHP យកមកបង្ហាញ។

 

array-data

export-data

បន្ទាប់ពីសរសេរកូដ (code) ដូចខាងលើរួចមកត្រូវរក្សាទុកក្នុង  C:\xampp\htdocs\example\export.php (ដោយ Techree មាន xampp) ។  បន្ទាប់មកទៀតត្រូវដំណើរការជាមួយនឹងកម្មវិធីមើលវេបសាយ (Browser) ដោយវាយ : http://localhost/example/export.php រួចវានឹងទាញយកឯកសារដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។ មើលរូបដូចខាងក្រោម៖

result-export