អំពី Array នៅ​​ក្នុង​ភា​សា PHP

Array គឺជាធាតុអថេរពិសេសដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករក្សាទុកធាតុអថេរផ្សេងទៀតដូចជា ធាតុអថេរជាអក្សរ(string) ធាតុអថេរជាចំនួន(integer)ជាដើម។ ធាតុរបស់ Array គឺចាប់ផ្តើមពីលេខ ០ ដែលគេហៅថា index។ នៅក្នុងភាសា PHP ត្រូវបានគេបង្កើតដោយចាប់ផ្តើមជាមួយ array()។

ឧទាហរណ៍៖

php1

អ្នកអាចបន្ថែមធាតុទៅក្នុង array បានដោយប្រើសញ្ញា “” នៅពេលធាតុអថេរជាអក្សរ(string) តែមិនបាច់ប្រើសញ្ញា “” ទេនៅពេលបន្ថែមធាតុអថេរជាចំនួន(integer)។អ្នកត្រូវចងចាំថាធាតុនីមួយៗនៅក្នុង array ត្រូវតែបំបែកដោយសញ្ញាក្បៀស ,។  ដើម្បីទាញយកធាតុអថេរចេញពី Array វីញគេត្រូវសរសេរដូចខាងក្រោម៖

php2

នៅក្នុងភាសា PHP ប្រភេទ array មានបីគឺ Enumerated Array, Associated Array និង Multidimensional Array។

១) ប្រភេទ Enumerated Array

Enumerated Array គឺជា Array ដែលប្រើលេខរៀងជាចំនួន (index) សំរាប់សំគាល់ទីតាំងរបស់ធាតុនីមួយៗដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

php3

២) ប្រភេទ Associated Array

Associated Array គឺជាប្រភេទ Array ដែលប្រើអក្សរ (Key) បញ្ជាក់ទីតាំងរបស់ធាតុនៅក្នុង Array ដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖

php4

២) ប្រភេទ Multidimensional Array

Multidimensional Array គឺជាប្រភេទ Array ដែលមានធាតុជា Array ហើយអាចមានច្រើនថ្នាក់។ ឧទាហរណ៍ ៖

php5