ស្វែងយល់ពី Java – Overriding

នៅក្នងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Overriding ដែលយើងប្រើវាដើម្បីធ្វើការកំណត់ពីភាពជាក់លាក់ទៅអោយ ប្រភេទនៃ SubClass  ដែលមានន័យថា SubClass អាចធ្វើការ Implement នៅអោយ SuperClass method បាន។ និយាយអោយចំ Overriding មានន័យថាការ Override ទៅអោយលើ functionality ដែលមានស្រាប់។

ឧទាហណ៍៖

ច្បាប់នៃការប្រើប្រាស់ Java-Overriding

  • argument ត្រូវមានប្រភេទដូចគ្នាទៅនិង Method Overridden​។
  • រាល់ការ Access បើសិនជា Method នៅក្នុង SuperClass ប្រកាសជា Public នោះ Overriding Method ត្រូវតែ ប្រការជា Public ដែរ​ ។
  • មានតែ Instance methods ប៉ុណ្នោះដែលអាចធ្វើការ overridden បើសិនជា វាត្រូវបាន Inherit ដោយ SubClass.
  • រាល់ Method ដែល ប្រកាសជា Final មិនអាចធ្វើ Overridden បានទេ។
  • រាល់ Method ដែលប្រកាសជា Static មិនអាចធ្វើការ Overridden បានទេ​ ប៉ុន្តែអាចធ្វើការ ប្រកាសវាម្ដងទៀតបាន។
  • បើសិនជា Method មិនអាច Inherit នោះយើងមិនអាចធ្វើការ Overridden បានទេ។
  • SubClass ដែលមាននៅក្នុង Package តែមួយ ដូចជា instance’s superclass អាចធ្វើការ Inherit បាន ហើយ រាល់ SubClass Method គឺមិនអាចប្រកាសជា private ឫ final បានទេ។
  • SubClass ដែលមាននៅក្នុង Package ផ្សេងគ្នាអាចធ្វើការ Inherit បាន តែ Method ដែលប្រកាសជា​ non-final  public ឫ protected ។
  • Constructor មិនអាចធ្វើការ Overridden បានទេ ។

ការប្រើប្រាស់ super Keyword​ 

នៅពេលដែលយ់ើងចងធ្វើការ Inherit Method ចេញពី SuperClass នោះ keyword super ត្រូវបានប្រើប្រាស់។

ឧទាហរណ៍៖