បណ្តាញ

Rclone ងាយស្រួល Syncrhonized data រវាង Cloud Computing

Rclone ជាប្រភេទ Command tool ម្យ៉ាងដែលមានមុខងារច្រើនអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់ងាយស្រួល Syncrhonized Data ចេញពី Cloud Computing ផ្សេងៗដូចជា Google Drive, Amazon S3, Openstack Swift / Rackspace cloud files / Memset Memstore, Dropbox, Google Cloud Storage, Amazon Drive, Microsoft One Drive, Hubic, Backblaze B2, […]

បណ្តាញ

របៀប Trunk VoIP Server

Asterisk SIP Trunk ជាបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ក្រោយរបស់ VoIP Service សម្រាប់អោយ VoIP Server ពីអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបាន ដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទពីអាចទាក់ទងគ្នាបាន។ ជាទូទៅការទំនាក់ទំនងគ្នាបែបនេះ យើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថា Interconnect ដើម្បីអោយអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយអាចទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។

ព័ត៌មាន

Control Statements-Select Case ក្នុងភាសា VB.NET

អត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់ Select Case ក្នុង VB.NET។ Select Case គឺប្រើសម្រាប់សិក្សាលក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗគ្នាក្នុង expression តែមួយ ដើម្បីបង្កើត Selection Statement។ Select Case អាចសិក្សាបានតែមួយ expression ប៉ុណ្ណោះ។ តម្លៃនៃ case និមួយៗមិនអាចដូចគ្នាទេ។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

របៀបនៃការប្រើប្រាស់ Expressions នៅក្នុង Security, Routing, Services ហើយនិង Validation

នៅក្នុងជំពូកនេះ យើងនឹងសូមណែនាំអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់ Expression នៅក្នុង Security, Routing, Services ហើយនិង Validation នៃ Symfony។ Symfony បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង ExpressionLanguage component ដ៏ពេញនិយម។ វាអាចអោយអ្នកធ្វើការ customize logic នៅខាងក្នុង​configuration បានផងដែរ។

បណ្តាញ

ស្វែងយល់ពី CRM របស់ Elastix

Call Center System ជាប្រភេទ System ដែលមានគ្រប់ប្រភេទដូចជា Chat Service, VoiP Service, រួមបញ្ចូលទាំង Customer Relationship សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជន។

ព័ត៌មាន

ស្វែងយល់ពី JAVA INHERITANCE

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំេពី JAVA INHERITANCE  ដែល  inheritance អាចធ្វើការកំណត់ដំណើរការទៅអោយ Class មួយដែលអាចទទួលបាននូវ Properties (methods and field) នៃ Class ផ្សេងៗ​ ៕ នៅក្នុង Java Inheritance ត្រូវបានដឺងថាមានតែ Class មេ ឫ  Supper Class ប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើការ Inherit បាន ហើយ Class ដែល Inherit ចេញពី Supper […]

Cloud

OpenShift PaaS របស់ Redhat

កាលពីអត្តបទមុន Techfree បានលើកពី Heroku និង Apache Stratos ដែលជាប្រភេទ Platform as a Service របស់ Cloud Computing។ថ្ងៃនេះ Techfree និងលើកយក Platform as a Service មួយទៀតសម្រាប់បង្ហាញគឺ  OpenShift ដែលជាប្រភេទ PaaS ដែលអាចអោយ Developer សរសេរកម្មវិធីប្រើប្រាស់ DotNet បានទៀតផង។

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

ស្វែងយល់អំពី Front End នៅក្នុង Symfony3

តើអ្វីទៅដែលហៅថា Front End ? Front End គឺជា interface មួយដែលអនុញ្ញាតអោយ User អាចមើលឃើញរូបរាងខាងក្រៅនៃ system។ នៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះគឺរៀបរាប់អំពីFront End របស់ Symfony ដែលមាន ២ចំណុចធំៗ៖

ភាសា​កុំព្យូទ័រ

សិក្សាអំពីមុខងាររបស់ Array (ភាគ 5)

មុខងារ array ទាំងនេះទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំ array នៅក្នុងវិធីផ្សេងៗគ្នា។ Array មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាទុក ការគ្រប់គ្រង និងការប្រតិបត្ដិការលើសំណុំនៃអថេរ។