ស្វែងយល់ពី JAVA INHERITANCE

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំេពី JAVA INHERITANCE  ដែល  inheritance អាចធ្វើការកំណត់ដំណើរការទៅអោយ Class មួយដែលអាចទទួលបាននូវ Properties (methods and field) នៃ Class ផ្សេងៗ​ ៕ នៅក្នុង Java Inheritance ត្រូវបានដឺងថាមានតែ Class មេ ឫ  Supper Class ប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើការ Inherit បាន ហើយ Class ដែល Inherit ចេញពី Supper Class ត្រូវបានគេហៅថា Class កូន ឫ Derived Class, Child Class​៕

Key Word extends គឺសម្រាប់ប្រើដើម្បី Inherit property នៃ Class៕​

ឧទាហរណ៍៖

នៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើ គឺបង្ហាញអំពី  class  ពីរគឺ Calculation​ ជា class មេ នឹង class My_Calculation ជា​ Class កូន។ Class កូនគឺ My_Calculation បានធ្វើការ inherit methods addition () និង  methods Subtraction() ដែលមាននៅក្នុង class មេ គឺ Calculation class​៕

-នៅក្នុង​ Class កូន គឹយើងធ្វើការបង្កើត Object ដើម្បីអាចធ្វើការ Access the member នៃ Class មេបាន។

-reference variable ដែលមាននៅក្នុង Superclass អាចធ្វើការជាមួយ Subclass Object បាន ប៉ុន្តែការប្រើបែបនេះអ្នកក្រាន់តែអាច Access បានតែនៅក្នុង Superclass ប៉ុណ្នោះ។ ដើម្បីអាច Access បានទាំងពីរ យើងត្រូវតែធ្វើការបង្កើត reference variable នៅក្នង subclass។

Note* Subclass inherit បានទាំងអស់នៃ methods (fields, methods, and nested classes) ចេញពី Subperclass៕​ Constructor ​មិនមែនជា Member ទេដូច្នេះមិនអាចធ្វើការ inherit ដោយ​ Subclass បានទេ៕ ប៉ុន្តែ Constructor នៃ Subperclass អាចធ្វើការហៅចេញពី subclass បាន។

នៅក្នុងអត្ថបទក្រោយ Techfree នឹង និយាយអំពី Inheritance Super Keyword