របៀប​បង្កើត​ QRCode ជាមួយ JavaScript

អត្ថបទនេះនឹងណែនាំពីរបៀបបង្កើត QRcode ជាមួយនឹង JavaScript។ តំបូងសូមទាញយក។ ឯកសារកូតយោង (Javascript Library) ដែលចាំបាច់ត្រូវប្រើជាមួយឧទាហរណ៍នេះជាមុន។

  1. jquery.qrcode.min.js ពី https://github.com/jeromeetienne/jquery-qrcode
  2. qrcode_UTF8.js ពី https://github.com/kazuhikoarase/qrcode-generator/tree/master/js

qrdode

លោកអ្នកអាចបង្កើត QRcode បានច្រើនប្រភេទ។ ខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលអាចសាកល្បង បង្កើតបាន៖

QRcode សំរាប់គេហទំព័រ

qrcode1

QRcode សំរាប់បញ្ជូនអ៊ីម៉ែល

qrcode2

QRcode សំរាប់ទូរស័ព្ទ

qrcode3

QRcode សំរាប់បញ្ជូន SMS

qrcode4

QRcode សំរាប់បង្ហាញពីទីកន្លែង GPS

qrcode5