របៀប បង្កើត Data Center ដោយប្រើប្រាស់ Vsphere Center

កាលពីអត្តបទមុនTechfree បានលើកយកនូវ ការតម្លើងរបស់ Vsphere Center នៅលើ Windows Server 2008 ។ នៅក្នុងអត្តបទនេះ Techfree  និងលើកយកការប្រើប្រាស់ Vsphere Center ដើម្បីបង្កើតជា Data Center។

សន្មតថាអ្នកបានតម្លើង ESXI នៅលើ Server ពីផ្សេងគ្នាដែល

Server 1: 192.168.153.144

Server 2: 192.168.153.145

Vsphere Center Server: 192.168.153.131

អ្វីដែលគួរអោយកត់សំគាល់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើ Lab Data Center ដោយប្រើប្រាស់ Vmware Vsphere នេះយ៉ាងហោចណាស់អ្នកត្រូវមានកុំព្យូទ័រមួយដែលមាន RAM: 16GB, HDD_SSD 128GB ព្រមទាំង CPU Core i7 8cpu ទើបអាចដំណើរការបានស្រួល។

មុនដំបូងអ្នកត្រូចបង្កើត ឈ្មោះ Data Center មួយសិនដោយចុច Mouse ស្តាំលើ រូប Data Center បន្ទាប់មកទៀតចុចលើ Data Center នោះវានិងអោយអ្នក Add Host ចូល។

v-center-2017-01-03-21-36-31

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាច Add Host ចូលបានហើយ

v-center-2017-01-03-21-39-00

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវ Accept Certificate របស់ ESXI ទើបអាច Add ចូលបាន

v-center-2017-01-03-22-05-05

ជំហ៊ានបន្ទាប់មកទៀតនេះអ្នកត្រូវដាក់ License អោយទៅ ESXI ប្រសិនបើមាន តែប្រសិនបើមិនមានទុកចោលបាន

v-center-2017-01-03-22-05-17

ចុងក្រោយអ្នកនិងបាន ESXI ពីដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Vsphere Center ដោយអ្នកអាចបិទឬបើក ESXI ណាមួយក៏បាន ឬ ចង់បង្កើត Vmware machine នៅលើ ESXI ណាមួយក៏បាន។

v-center-2017-01-03-22-06-07

អ្នកអាច Add ESXI Server ជាច្រើនចូលទៅក្នុង Vsphere Center នេះប្រសិនបើអ្នកមាន ESXI ច្រើន។ មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកអាចគ្រប់គ្រង ESXI ទាំងអស់បានស្រួលជាងការដែល Remote ទៅកាន់ ESXI ម្តងមួយដោយប្រើប្រាស់ Vsphere Client។

មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកអាចចូលទៅ Add Storage សម្រាប់ ESXI Server ទាំងអស់នេះបានទៀតផង ឬ Monitor មើលថាតើវាប្រើប្រាស់ Resource RAM, CPU, HDD អស់ប៉ុន្មាន ក៏បានដែរ ព្រមទាំងអាចបញ្ចូន Log Report ទៅកាន់ Syslog Server ប្រសិនបើមាន។

អ្នកអាចមើលផែនទីរបស់ ESXI បានផងដែរថាតើវាភ្ជាប់ទៅកាន់ Network ណា ឬ ក៏ប្រើប្រាស់ HDD ភ្ជាប់មកពីណាផ្សេងក្រៅពី Server ESXI ខ្លួនវាក៏បានដែរ។

v-center-2017-01-03-22-17-08

ESXI អាចប្រើប្រាស់ Storage បានច្រើនបែបដូចជា LUN ឬ NFS ឬ SCCI ផងដែរ។អត្តបទក្រោយ Techfree និិងលើកយក  Storage ផ្សេងៗមកប្រើប្រាស់ជាមួយ ESXI ។