របៀបបង្កើតស្ទាយរូបមានចលនាដោយប្រើ floating.js

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងធ្វើការលើកយកអំពីការដាក់រូបអោយមានចលនានៅលើគេហទំព័រដោយប្រើ Floating js ។ ការលេងស្ទាយគឺជាចំនុចមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីអោយអ្នកប្រើប្រាស់មានភាពទាក់ទាញ។វិធីនេះគឺងាយស្រូលនឹងរហ័សដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការអនុវត្ត៏តាមដូចខាងក្រោម៖

សូមមើលវីដេអូខាងក្រោមដើម្បីស្វែងយល់ថាតើ Floating js អាចបង្កើតអ្វីបានខ្លះ

១) លោកអ្នកធ្វើបង្កើត File ថ្មីមួយ>>index.html រូចធ្វើការបញ្ចូលកូដដូចខាងក្រោម

index_

Link CDN: <script src=”https://haroen.me/floating.js/floating.js”></script>

២) បង្កើត File CSS >> style.css បញ្ចូលកូដដូចខាងក្រោម៖

style

៣) បង្កើត File Javacript>> floating.js រូចបញ្ចូលកូដដូចខាងក្រោម៖

js1js2

Like symbol សំរាប់អោកអ្នកធ្វើការCopy Striker សំរាប់តេស>http://fsymbols.com/all/

parameter : content គឺសំរាប់ធ្វើការកំនត់តបង្្ហាញទៅលើរូភាព

parameter : number គឺសំរាប់កំនត់ចំនូនដែលចង់បង្ហាញ

parameter : duration គឺសំរាប់កំនត់រយះពេល

parameter : repeat   គឺសំរាប់កំនត់ចំនូនសារលើងវិញ

parameter : direction កំនត់ទិសដៅ

parameter : size  គឺសំរាប់កំនត់ទំហំដែលចង់បង្ហាញ