ស្វែងយល់ពី String នៅក្នុងភាសា Ruby

Ruby ដំណើរការជាមួយ strings ដូចទិន្នន័យជាលេខដែរ។ ខ្សែអក្សរ (string) អាចប្រើជាមួយ double-quoted  ( “… “) ឬ single-quoted ( ‘… ‘) ។

Double-quoted  ( “… “) ឬ single-quoted ( ‘… ‘) មានផលប៉ះពាល់ផ្សេងគ្នានៅក្នុងករណីមួយចំនួន។ ខ្សែអក្សរ (string) double-quoted អនុញ្ញាតឱ្យតួអក្សរគេចផុតពីសញ្ញាទ្រេតឆ្វេង (backslash) ឈានមុខគេនិងការវាយតម្លៃនៃកន្សោមដែលបានប្រើសញ្ញា # {} ។ ខ្សែអក្សរ (string) single-quoted មិនធ្វើការបកប្រែទេ អ្វីដែលអ្នកឃើញគឺជាអ្វីដែលអ្នកទទួលបាន។

១) អាចប្រើ double-quoted  ( “… “) ឬ single-quoted ( ‘… ‘) ប៉ុន្តែ ( ‘… ‘) គឺមានប្រសិទ្ធភាពជាង

puts "Hello World"

puts 'Hello World'

លទ្ធផល៖

Hello World

Hello World

២) ភ្ជាប់អក្សរ (string) បន្តគ្នា

puts 'I like' + ' Ruby'

លទ្ធផល៖

I like Ruby


៣) វិធីប្រើ ' នៅក្នុងstring
puts 'It\'s my Ruby'

លទ្ធផល៖

It's my Ruby

៤) ភ្ជាប់អក្សរ (string) បីដង

puts 'Hello' * 3

លទ្ធផល៖

HelloHelloHello

៥) កំណត់អថេរ

PI = 3.1416
puts PI

លទ្ធផល៖

3.1416

ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមគឺយើងប្រើការភ្ជាប់អក្សរ (string) ដើម្បីទៅជាពាក្យ៖

ruby-string1

យើងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

ruby-string