របៀបប្រើប្រាស់ Modal ក្នុង Bootstrap

Bootstrap គឺជាសំនុំឯកសារដែលបានផ្តល់អោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើត និង រចនាគេហទំព័របានលឿន។វារួមមាន HTML, CSS ហើយមានសមាសភាពមួយចំនួនដូចជា Forms, Buttons, Tables, Navigations, Dropdowns, Alerts, Modals, Tabs, Accordion, Carousel … និង JavaScript ដែលធ្វើអោយគេហទំព័ររបស់យើងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ។ អត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកមកបង្ហាញនូវរបៀបប្រើប្រាស់ Modal ក្នុង Bootstrap៖

១) ជាដំបូងអ្នកត្រូវយល់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ Bootstrap

ឧទាហរណ៍:អត្ថបទមានស្រាប់

២) របៀបប្រើប្រាស់ Modal ក្នុង Bootstrap

–  Modal Static គឺពេលដែលបើកគេហទំព័រវានឹងធ្វើការ

ឧទាហរណ៍:

1_x_modal 2_2_x_modal

  • បន្ទាត់ទី 15 ដល់ 19 ជា Javascript សំរាប់អោយ Modal ដំណើរការ

លទ្ធផល

r_staticmodal

– របៀបប្រើប្រាស់អោយ Modal ដំណើរការដោយចុចលើ Button ណាមួយ

ឧទាហរណ៍:

1_modal_click

click_modal

លទ្ធផល

r_modal_click

– របៀបប្រើប្រាស់ Methods Modal(options)

  •  backdrop: ‘static’ គឺប្រើសំរាប់អោយ Modal នៅជាប់គេហទំព័រ លុះត្រាតែចុចលើ Button  ណាមួយដែលមានសិទ្ធិអាចបិទ Modal បាន

ឧទាហរណ៍:

1_option 2_option 3_option

លទ្ធផលr_option

  •  keyboard: false គឺសំរាប់បិទសិទ្ធិ keyboard មិនអោយដំណើរការជាមួយ Modal

ឧទាហរណ៍:

1_kb2_kb3_kb

លទ្ធផលr_kb