របៀបប្រើប្រាស់ Form ជាមួយ Bootstrap

Bootstrap គឺជាសំនុំឯកសារដែលបានផ្តល់អោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើត និង រចនាគេហទំព័របានលឿន។វារួមមាន HTML, CSS ហើយមានសមាសភាពមួយចំនួនដូចជា Forms, Buttons, Tables, Navigations, Dropdowns, Alerts, Modals, Tabs, Accordion, Carousel … និង JavaScript ដែលធ្វើអោយគេហទំព័ររបស់យើងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ។ អត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកមកបង្ហាញនូវរបៀបប្រើប្រាស់ Form ជាមួយ Bootstrap៖

១) របៀបប្រើប្រាស់ Bootstrap
ជាដំបូងយើងត្រូវទៅធ្វើការទាញយកឯកសារ ឬ ធ្វើការចម្លងយកអាស័យដ្ផានដែលជាសំនុំឯកសារសំរាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយ Bootstrap ដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រមួយនេះ ទាញយក
– យើងនិងបង្ហាញការប្រើប្រាស់ Bootstrap ជាមួយការទាញយកឯកសារមកដាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកនៅកន្លែងដែលអាចទាញយកទៅបង្កើតគេហទំព័របាន  ទាញយក
ឧទាហរណ៍៖

1example

+ បន្ទាប់ពីបានទាញយករួចហើយយើងត្រូវធ្វើការពន្លាសំនំុឯកសារដែលបានទាញយក យកទៅដាក់តំបន់បង្កើតគេហទំព័រដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់

ឧទាហរណ៍៖

2exa

+ របៀបប្រើប្រាស់ Bootstrap ជាមួយ Form

result1

result2

  • បន្ទាត់ទី 6, 7,8 គឺជាការហៅ Bootstrap មកប្រើប្រាស់

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

result3

– យើងនិងបង្ហាញការប្រើប្រាស់ Bootstrap ជាមួយការទាញយកតាមរយកអាស័យដ្ផាន CDN ទៅបង្កើតគេហទំព័រ  ទាញយក

ឧទាហរណ៍៖

address

+ របៀបប្រើប្រាស់ Bootstrap ជាមួយ Form តាមរយះការទាញយកតាមរយកអាស័យដ្ផាន

ឧទាហរណ៍៖

adresscode1

addresscode2adresscode3

  • បន្ទាត់ទី 7, 11, 16 គឺជាការហៅ Bootstrap មកប្រើតាមរយះការទាញយកតាមរយកអាស័យដ្ផាន

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

address1

២) របៀបប្រើប្រាស់  Form
លោកអ្នកប្រហែលជាដឹងហើយថាការប្រើប្រាស់ Form មាន Method ពីរចាំបាច់ប្រើប្រាស់បញ្ជូនទិន្នន័យគឺ GET និង POST ៖

  •  Method GET: ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សំរាប់ទាញទិន្នន័យតាម URL ហើយទំហំនៃការផ្ទុកទិន្នន័យធំបំផុតត្រឹមតែ 2048 តួអក្សរប៉ុណ្ណោះ។
  •  Method POST:ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សំរាប់ការបញ្ជូនទិន្នន័យធំ។

ឧទាហរណ៍:អត្ថបទមានស្រាប់

– របៀបប្រើប្រាស់  Form ជាប្រភេទ Default

ឧទាហរណ៍៖

1f 2f

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

2r

– របៀបប្រើប្រាស់  Form ជាប្រភេទ Inline

  • ការប្រើប្រាស់ .form-inline គឺមានលក្ខណៈមួយបន្ទាត់ ឬ មួយជួរ

ឧទាហរណ៍៖

1_inline

2_inline

លទ្ធផល

r_inline

– របៀបប្រើប្រាស់  Form ជាប្រភេទ Horizontal

  • ការប្រើប្រាស់ .form-horizontal គឺមានលក្ខណៈចុះបន្ទាត់

ឧទាហរណ៍៖

1h 2h

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖h_r