របៀបបង្កើត Form នៅក្នុង HTML5

HTML5 គឺជាការធ្វើឱ្យទាន់សម័យនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរជាងមុននៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ HTML។ ហើយ Form ត្រូវបានគេប្រើសំរាប់ទទួលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើ។ អត្ថបទនេះនឹងលើកយកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្កើត FORM ជាមួយ HTML5។

សូមមើលឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោម៖

html5_form

html5_form_get

result_form

សំរាប់ FORM មាន Method ពីរគឺ GET និង POST

– Method GET: ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សំរាប់ទាញទិន្នន័យតាម URL ហើយទំហំនៃការផ្ទុកទិន្នន័យធំបំផុតត្រឹមតែ 2048 តួអក្សរប៉ុណ្ណោះ។

– Method POST:ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សំរាប់ការបញ្ជូនទិន្នន័យធំ។

– សំរាប់ប្រភេទនៃ Input Field នៅក្នុង HTML5 គឺមានជាច្រើនដូចជា៖ datetime, datetime-local, date, month, week, time, number, range, email, url, password, text ជាដើម។

– ហើយនៅក្នុង HTML5 ក៏មាន Attribute ជាច្រើនដែរសំរាប់ឲ្យយើងមានការងាយស្រួលក្នុងការកំណត់លក្ខណះរបស់ Form និង Input Field ហើយវាមានដូចជា៖ required, placeholder, height and width, min and max, autofocus ជាដើម។