របៀបប្រើប្រាស់ JQuery Event

Techfree ធ្លាប់បានលើកយកអត្ថបទ “ជំហានដំបូងនៃការប្រើប្រាស់ JQuery”  អំពីJQuery ម្តងរួចមកហើយ។ អត្ថបទនេះនឹងលើកយកការប្រើប្រាស់ Event មួយចំនួននៅក្នុង JQuery មកបង្ហាះ។ Event មានន័យថា ការកើតឡើងនូវសកម្មភាពអ្វីមួយ ដូចជា ចុច ចុចពីរដង ជាដើម។

១)  Event Click (ចុចម្តង)

event-click

លទ្ធផលវានឹងចេញដូចរូបខាងក្រោម នៅពេលអ្នកចុចលើប៊ូតុង ពាក្យថា Techfree:

 

result-event

២) Event dblclick (ចុចពីរដង)

event-dbclick

លទ្ធផលវានឹងចេញដូចរូបខាងក្រោម នៅពេលអ្នកចុចលើប៊ូតុងពាក្យថា Techfree ពីរដង:

result-dbclick

 

៣) Event mouseenter (យក mouse ចូល)

event-mouseenter

លទ្ធផលវានឹងចេញពណ៌បៃតងដូចរូបខាងក្រោម នៅពេលអ្នកយក Mouse ដាក់លើប៊ូតុង ពាក្យថា Techfree :

result-mouseenter

៤) Event mousemove (ធ្វើចលនា mouse)

event-mouseleave

លទ្ធផលវានឹងចេញចំនួនលេខដូចរូបខាងក្រោម នៅពេលអ្នកយកMouse វាសលើផ្ទៃទំព័រ

result-mouseleave