វិធីដាក់ទង់ជាតិ​ខ្មែរគាំទ្រកីឡាអូឡាំពិក២០១៦ ជាមួយរូបថត ក្នុងហ្វេសបុក

ហ្វេសបុកទើបដាក់កម្មវិធីថ្មីសំរាប់អោយអ្នកប្រើ អាចផ្លាស់ប្តូររូបថត Profile ភ្ជាប់ជាមួយនឹងទង់ជ័យរបស់ប្រទេស ដើម្បីគាំទ្រកីឡាអូឡាំពិក២០១៦នៅ Rio។ ហើយក្នុងនោះក៏មានទង់ជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរ។ លោកអ្នកអាច ផ្លាស់ប្តូរតាមលំដាប់លំដោយដូចខាងក្រោម៖

១ សូមស្វែងរកពាក្យ: rio olympic 2016 filter

 

rio1

លោកអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលអ្នកប្រើដែលបានផ្លាស់ប្តូររូបថតរួចហើយ ។ នៅខាងក្រោមរូបថតអ្នកនោះសូមចុច “TRY IT”។ បន្ទាប់ពីចុចអ្នកនឹងឃើញដូចរូបភាពខាងក្រោម។

២ ជ្រើសរើសទង់ជ័យប្រទេស

 

rio2

៣ កំណត់រូបថត រូចចុចលើប៉ូតុនមូល

rio3

 

៤ សរសរអត្ថបទ កំណត់ពេលបង្ហាញ រូចចុច “USE”

rio4