មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Multiple Function Arguments នៅក្នុងភាសា Python

កាលពីមេរៀនមុនអ្នកបានដឹងហើយក្នុងការបង្កើត Function មួយដែរមាន Parameter មួយ នឹង ការកំណត់នូវតំលៃមួយដែរហៅថា Argument បើមាន Parameter ពីរអ្នកប្រាកដជាកំណត់តំលៃពីរ។ Multiple Function Arguments គឺជាការទទួលយកតំលៃ Arguments ទាំងអស់ដែរយើងហៅបានថា “Variable-length arguments” ។

ឧទាហរណ៍៖ កូដគំរូធម្មតា

function_simple

ឧទាហរណ៍៖ ការប្រើប្រាស់ Multiple Function Arguments

multi_function

សូមមើលលទ្ធផលខាងក្រោម៖

multi_function_result

អ្នកឃើញលទ្ធខាងលើនេះអ្នកប្រាកដជាឆ្ងង់ហើយ ហេតុអ្វីចំលើយចុងក្រោយ បង្ហាញ 4 នឹង ដូច្នោះ Parameter ទី១ ទទួលតំលៃ លេខ “1″, Parameter ទី២ ទទួលតំលៃ លេខ “2″, Parameter ទី៣ ទទួលតំលៃ លេខ “3” នឹង Parameter ទី4 នោះទទួលតំលៃ “4 នឹង 5 ។ ដូច្នោះហើយតំលៃដែរនូវសល់ចាប់ពីតំលៃលេខ 4 ត្រូវបញ្ចូនទាំងអស់ទៅ Parameter “therest” ដែរដាក់សញ្ញាផ្កាយនៅពីខាងមុន។

ឧទាហរណ៍៖ ការប្រើប្រាស់ Multiple Function Arguments ជាមួយ (Keyword)

multi_function_arg_keyword1

 

សូមមើលលទ្ធផលខាងក្រោម៖

multi_function_arg_keyword_result

ចំពោះការប្រើប្រាស់ Multiple Function Arguments ជាមួយ (Keyword) យើងត្រូវប្រើសញ្ញាផ្កាយពីរ។