ការប្រើប្រាស់ Member of Class ក្នុង VB.NET

នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីកាការប្រើប្រាស់ Member of Class ហើយ Member របស់ Class នោះមានដូចជា Constructor, Inheritance, property , method , Field …ល។ ហើយក្នុងអត្ថបទនោះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយក Member មួយចំនូនបង្ហាញជូនលោកអ្នកដូចខាងក្រោម។

I. ការប្រើ Member Constructor

Constructor ជា Method មួយដែលមានឈ្មោះដូចទៅនឹង Class ហើយ Method នោះត្រូវបាន execute នៅពេលដែល Object កតកើ តចញពី Class ។ ។ ដើម្បីបង្កើត Constructor​ គឺគ្រាន់តែបង្កើត Sub procedure មួយឈ្មោះ New នៅក្នុង Class ជាការស្រេច។

រូបមន្ត៖

II. Overloading Method

អនុញ្ញាតអោយ Class មួយមាន methods ច្រើនមានឈ្មោះដូចគ្នា ប៉ុន្តែ methods ទាំងនោះខុសគ្នាត្រង់ចំនួន Arguments or Datatype របស់ Argument នោះ។

ឧទាហរណ៍៖

III. Inheritance

Inheritance មានន័យថា ជាការបង្កើត Class ថ្មីមួយដោយផ្អែកលើ Class ដែលមានស្រាប់។ Class ដែលមានស្រាប់គេហៅថា Base class ឬ Parent Class ។ ហើយ class ថ្មីគេហៅ ថា Child class ឬ​ Derived class។ Child class អាចប្រើប្រាស់រាល់ members របស់ parent class ហើយយើងអាច override ទៅលើ methods មួយចំនួន របស់ parent class ដោយបង្កើតមុខងារថ្មីទៅអោយ methods ទាំងនោះបានទៀត។

  • Flow Inheritance

 

នៅពេលយើងបង្កើត instance នៃ Class_Child យើងទទូលបានដូចខាងក្រោមៈ