មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ function នៅក្នុងភាសា Python

Function គឺជាអ្វី? Function គឺជាប្លុកកូដ Block Code ពិសេសដែលយើងអាចសេសេរនូវលក្ខខ័ណ្ឌ និង ដំណើរការផ្សេងៗ ហើយអាចយកមកប្រើ ម្តងហើយម្តងទៀតបាន។ ការសរសេរ Function ក្នុងភាសានីមួយៗមានលក្ខណះខុលគ្នាផងដែរ។ ដូច្នោះមុននឹងបង្កើត function នៅក្នុងភាសា Python យើងក៏ត្រូវស្គាល់ពីតួនាទី នឹង ការប្រកាសពី Function នេះផងដែរ៖

ការកំណត់ Function:

  • ត្រូវចាប់ផ្តើមដោយពាក្យ (Keyword) “def” ជាមួយឈ្មោះ នៃFunction នឹង វង់ក្រចក “( )” ។
  • Parameter ឬ Argument ត្រូវតែដាក់នៅក្នុងវង់ក្រចក “( )” ។
  • បន្ទាត់ទីមួយនៃ Function អាចសរសេរអក្សរ ។
  • គ្រប់ Function ទាំងអស់នៅខាងចុងនៃ Function ត្រូវបញ្ចប់ដោយ ” : ” ។

Syntax

2016-09-28_23-44-41

ខាងលើនេះជាកូដគំរូនៃកាបង្កើត Function។

ការបង្កើត Function នឹងហៅមកប្រើប្រាស់៖

function-code

នៅពេលអ្នកដំណើរការ នឹង បង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

print-python

Function Arguments

អ្នកអាចហៅ Function មកប្រើប្រាស់ដោយប្រើប្រាស់ Argument ដូចខាងក្រោម៖

  • Required arguments
  • Keyword arguments
  • Default arguments
  • Variable-length arguments

Required arguments

Required Argument មានន័យថាបាត់បង់ argument ឬ មិនបញ្ចូន argument ទៅអោយ Function។ ដច្នោះនៅពេលអ្នកដំណើរការ អ្នកនឹងទទួលបាន “TypeError: techfree() takes exactly 1 argument (0 given)” សូមមើលលទ្ធផលខាងក្រោម៖

requirement_argument

Keyword arguments

keyword_argument

Keyword arguments គឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយការហៅ Function។ នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ Keyword arguments ក្នុងការហៅ Function គឺអ្នកអាចកំនត់ការហៅ Argument ដោយឈ្មោះ Parameters។

សូមមើលលទ្ធផលខាងក្រោម៖

keyword_argument_result

ឧទាហរណ៍បន្ថែម៖

keyword_argument01

លទ្ធផលខាងក្រោម៖

keyword_argument01_result

Default arguments

defualt_argument

Default arguments គឺមានន័យថា Argument យកតំលៃដើមប្រសិនបើ ការហៅ Function នោះមិនបានផ្តល់តំលៃអោយ។

សូមមើលលទ្ធផលខាងក្រោម៖

defualt_argument_result

Variable-length arguments

variable-length-arguments

Variable-length arguments គឺមិនចំបាត់ប្រើឈ្មោះ Argument នីមួយៗកំណត់នោះទេ។ នៅពេលមាន Argument ច្រើន យើងចង់ហៅម្តងមកទាំងអស់ ដោយយើងប្រើសញ្ញាផ្កាយ (*) នៅពីមុខ ឈ្មោះ Variable។

សូមមើលលទ្ធផលខាងក្រោម៖

variable_length_arguments_result