ស្វែងយល់ពីការរបៀប​ប្រើប្រាស់ Composer នៅក្នុងគំរោង PHP

Composer គីជា Tool មួយ សំរាប់ការរៀបចំ Package  ឬ Libraries ឲ្យមានភាពអាស្រ័យទៅវិញទៅមក ដែលអនុញ្ញាតិឲ្យ អ្នកប្រើប្រាស់ install ឬ update ក្នុង Project នៅក្នុង PHP ។ ឧបមាថា ក្នុង Project របស់អ្នក ពឹងផ្អែកលើ Library មួយចំនួន ហើយ ក្នុងចំនោម Library ទាំងនេះ ពឹងផ្អែកទៅលើ Library ដទៃទៀតដែរ ។ ដូច្នេះ ការប្រើប្រាស់ Composer នឹងផ្តល់ ភាពងាយស្រួល ក្នុងការទាញយក Library ដែលត្រូវការ ស្របទៅតាម Version នៅក្នុង Project នោះ ៕ វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទ PHP Framework ដូចជា Symfony, Laravel ជាដើម ។

ជំហានដំបូង អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវការ Install Composer ជាមុនសិន ដែលទាមទារ PHP Version ចាប់ពី 5.3.2 ឡើងទៅ ដើម្បីដំណើរការ ។

Install Composer

វិធីទីមួយ អ្នកអាច install តាមរយៈ command line ក្នុង Local Machine ដូចរូបជាការស្រេច៖

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === 'e115a8dc7871f15d853148a7fbac7da27d6c0030b848d9b3dc09e2a0388afed865e6a3d6b3c0fad45c48e2b5fc1196ae') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

install_composer

វិធីសាស្រ្តងាយស្រួលជាងនេះ អ្នកប្រើប្រាស់អាច install composer ដោយ download ហើយ setup ដោយផ្ទាល់តែម្តង តាមរយៈ Composer-Setup.exe ហើយ run ជាការស្រេច ។

វីធីម៉្យាងទៀត គឺគ្រាន់តែ download file composer.phar យកទៅដាក់ក្នុង root របស់ Project ជាការស្រេច ។

ឧទាហរណ៍សំរាប់ការប្រើប្រាស់ Composer ក្នុង Localhost (WAMP)

ជំហានទី១៖ បង្កើត Project folder មួយក្នុង root ដែលមានឈ្មោះថា testComposer ។ ដូច្នេះ Directory គឺ C:\wamp\www\testComposer

ជំហានទី២៖ បង្កើត File ទទេរ មួយឈ្មោះ composer.json ក្នុង testComposer folder ហើយបើក File និងសរសេរកូដ ដូចខាងក្រោម ចុងក្រោយ រក្សាទុក(Save) ។

{
    "require": {
        "raveren/kint": "0.9"
    }
}

កូដខាងលើ គឺជាប្រភេទ Json file ដែលមាន require key require key  ប្រើសំរាប់ប្រាប់ Composer ពី Package មួយណា ដែលត្រូវការ ក្នុង Project ។ នៅក្នុង require key មានដាក់ array មួយដែលមានឈ្មោះ folder/package_name (KINT) និងversion របស់ package (0.9)។

ជំហានទី៣៖ បើកផ្ទាំង command line ហើយចូលទៅដល់ testComposer folder ចុងក្រោយ ប្រើប្រាស់ command line ដូចខាងក្រោម៖

composer install

composer_install

ក្រោយពី execute command line ហើយ Composer នឹង download package ដាក់ចូលក្នុង folder ថ្មីមួយឈ្មោះថា vendor ។

composer_vendor

ជំហានទី៤៖ តាមលទ្ធផលខាងលើ បញ្ជាក់ថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់ package (KINT) បានហើយ។ ដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់ថែម ទៀត សាកល្បងតេស្ត ដោយបង្កើត file index.php ក្នុង testComponent folder ហើយសរសេរ កូដដូចខាងក្រោម៖

<?php
// This loads the Composer autoloader that it has downloaded into the project.
require 'vendor/autoload.php';

// create demo data
$variable = array(1, 17, "hello", null, array(1, 2, 3));

// use KINT directly (which has been loaded automatically via Composer)
d($variable);
?>

ជាលទ្ធផល នឹងបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម៖

test_kint_package

បញ្ចាក់៖ ដើម្បីបន្ថែម package ទៀត គឺត្រូវសរសេរកូដបន្ថែម ក្នុង file composer.json ដូចខាងក្រោម៖

{
    "require": {
        "raveren/kint": "0.9",
        "facebook/php-sdk": "4.0.10"
    }
}

មានន័យថា composer នឹង download យក package (php-sdk) ដែលមាន Version 4.0.10 ដាក់ក្នុង vendor folder ប៉ុន្តែ package (kint) មិនត្រូវបាន download ម្តងទៀតទេ។ ចុងក្រោយ execute command line ដូចខាងក្រោម៖

composer update

composer_update

ក្រោយពី execute command line ខាងលើចប់ យើងនឹងបាន package (php-skd) version 4.0.10 ក្នុង folder facebook ។

composer_update_facebook_sdk

ចុងក្រោយ យើងអាចប្រើប្រាស់ package (php-sdk) version 4.0.10 បានហើយ។

អត្ថបទបន្ទាប់ នឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍អំពីការប្រើប្រាស់ composer ដើម្បីទាញ Package ដាក់ក្នុង Server ៕ សូមអរគុណ!