ការប្រើប្រាស់ Border នៅក្នុង CSS

Border នៅក្នុងភាសា CSS គឺត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយអ្នកសរសេរកូដធ្វើការរចនា កំណត់ប្រវែង ក៏ដូចជា ដាក់ពណ៌ទៅអោយ Border បាន។

សម្រាប់ការរចនាទៅលើ Border CSS  វាត្រូវបានធ្វើការកំណត់ទៅតាមប្រភេទនៃ Border ។

ឧទាហរណ៍៖

1

-ការកំណត់ប្រវែង Border

ឧទាហរណ៍៖

2

-ការដាក់ពណ៌ទៅតាម(លើ ក្រោម ឆ្វេង ស្ដាំ)

ឧទាហរណ៍៖

3

-ការដាក់ពណ៌ Border

ឧទាហរណ៍៖4

-ការកំណត់ Border ទៅតាម (លើ ក្រោម ឆ្វេង ស្ដាំ)

ឧទាហរណ៍៖

5

-សូមមើលឧទាហណ៍ពេញខាងក្រោម៖
6

7

នោះយើងនឹងឃើញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

9