របៀបដាក់បង្ហាញវីដេអូសំលេងជាមួយ HTML5

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកបង្ហាញពីរបៀបដាក់បង្ហាញវីដេអូសំលេងជាមួយ HTML5។ ដើម្បីអាចដាក់វីដេអូសំលេងបាន យើងត្រូវស្វែងយល់ពីតំលៃ (value) ខ្លះៗ ដែលត្រូវយកប្រើប្រាស់ក្នុងវីដេអូសំលេងនេះ ដូចជា៖

 ១) របៀបប្រើ Controls ជាមួយវីដេអូសំលេង
– Controls : សំរាប់ដាក់វីដេអូសំលេងអោយដំណើរការលើវេបសាយ

11

២) របៀបប្រើ Autoplay ជាមួយវីដេអូសំលេង
– Autoplay : សំរាប់ដាក់វីដេអូសំលេងអោយលេងដោយស្វ័យប្រវត្តិ

12

៣) របៀបប្រើ Loop ជាមួយវីដេអូសំលេង
– Loop : សំរាប់ដាក់វីដេអូសំលេងអោយលេងម្តងហើយម្តងទៀត

13

៤) របៀបប្រើ Javascript ជាមួយវីដេអូសំលេងដើម្បីអោយកាន់តែទាក់ទាញ

javascrip

នោះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

end1