របៀបស្វែងរកពាក្យ នៅក្នុងភាសាPHP

អត្ថបទនេះ Techfree នឹងលើកយកពី របៀបស្វែងរកពាក្យ(word) ដែលប្រើជាមូយភាសា PHP។ មុននឹងចូលទៅដល់ការសរសេរកូដអ្វីដែលលោកអ្នកគួដឹងនោះគឺមុខងាររបស់ Parameter មួយចំនូនដែលជា Parameter របស់preg_match_all () Function វាជាកន្សោមដែលជាលក្ខណៈរួម(global) ។

  1. pattern: គឺជាពុម្ពគំរូសំរាប់ស្វែងរកលក្ខណៈជាតួអក្ស(string)
  2. subject:គឺជាការបញ្ចូលតូរអក្ស
  3. matches:   គឺជា Array ទំរង់ជាលក្ខណៈជា Array ហើយវាយោងទៅតាម flags
  4. flags: គឺអាចជាការបញ្ចូលគ្នានៃ flags ដូចខាងក្រោមនេះ
    PREG_PATTERN_ORDER ជាមួយនឹង PREG_SET_ORDER។

រូបមន្ត:  syntax_find_word

១) តំបូង Techfree នឹងលើកយកអំពីការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង PREG_PATTERN_ORDER ហើយនឹង PREG_SET_ORDER ដែលជា Parameter របស់ preg_match_all() ដូចខាងក្រោម៖

ឩទាហរណ៍៖

use_paramenter_preg_pattern_order

នៅលើបន្ទាត់ទី12: $out[‘0’] គឺជាArray នៃកាផ្គូផ្គងលក្ខណះទំរង់ពេញ ចំនែកឯ $out[‘1’]វិញគឺជាArrayនៃតូរអក្សដែលភ្ចាប់ ទៅដោយលំនាំទីពីរ(subpattern)។

ឩទាហរណ៍ ខាងលើនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

result

២) ការប្រើប្រាស់ជាមួយ PREG_SET_ORDER វិញម្តង

example2

នៅចំនុចនេះកាភ្ជាប់ array មានលក្ខណះខុសពីលោកអ្នកប្រើ Parameter PREG_PATTERN_ORDER។នៅលើបន្ទាត់ទី12។ $out[‘0’] គឺជាការភ្ចាប់ array ទីមួយ ចំនែក $out[‘1’] គឺជាការភ្ចាប់ទៅកាន់Array ទីពីរ។

ឩទាហរណ៍ ខាងលើនឹងបង្ហាញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

use_pre_set_order