របៀបប្រើប្រាស់ Progress Tag នៅក្នុង HTML5

អត្ថបទនេះនឹង និយាយអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Tag <progress> នៅក្នុងភាសា HTML 5  ដែល Tag <progress>នេះយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ ថាវាកំពុងតែដំណើរការទៅលើសកម្មភាពអ្វីមួយ។សម្រាប់ Tag <progress>នៅក្នុងភាសា HTML គេនិយមប្រើវានៅកន្លែងដែលមានសកម្មភាព ទាញយក (Download) និង សកម្មភាព ចូលទៅកាន់កន្លែងណាមួយ(Log in) ។

ក្នុងការប្រើប្រាស់ Tag <progress> HTML5 វាតម្រូវអោយមាន Attributes ពីរគឺ Max និង Value ព្រមទាំងតំលៃរបស់ Attributes ទាំងពីរនោះផងដែរ។

Attributes Max គឺដំណាងអោយចំនួនសរុបនៃដំណើរការ។

Attributes Value គឺដំណាងអោយចំនួនដែលកំពុងតែដំណើរការ។

សូមមើលឧទាហរណ៍៖

capture

លទ្ធផលចេញដូចខាងក្រោម៖

1