បង្កើនសោភ័នភាពគេហទំព័រជាមួយ ScrollMagic

ScrollMagic គឹជា Library មួយនៃភាសា Javascript ដែលមានមុខងារពិសេសក្នុងការរចនាគេហទំព័រ ដោយដាក់បន្ថែមនូវសកម្មភាពរស់រវើកនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទាញ Scroll Bar ចុះ ឬឡើងដើម្បីមើលព័ត៌មានផ្សេងៗនៅផ្នែកខាងក្រោម ឬខាងលើនៃគេហទំព័រ។

អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីវិធីតម្លើង និងការប្រើប្រាស់ ScrollMagic ដើម្បីលម្អគេហទំព័រ។

វិធីតម្លើងៈ

NPM:

npm install scrollmagic

Bower:

bower install scrollmagic

CDN:

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ScrollMagic/2.0.5/ScrollMagic.min.js
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ScrollMagic/2.0.5/plugins/debug.addIndicators.min.js

Source Code: Zip   Tar

កូដគំរូ

index.html

scrollmagic2

example.js

scrollmagic3

example.css

scrollmagic6

លទ្ធផល៖