វិធីទាញយក Youtube វីដេអូជាមួយភាសា​ Python

មានវិធីជាច្រើនដើម្បីទាញយកYoutube វីដេអូ ដូចជាប្រើកម្មវិធី KeepVid Savefrom ជាដើម។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញពីរបៀបទាញយកវីដេអូជាមួយភាសា Python ដែលអ្នកអាចប្រើសំរាប់បង្កើតកម្មវីធីទាញយកវីដេអូដោយខ្លួនឯងបាន។ តំបូងត្រូវទាញយកឯកសារកូតយោង Pafy ជាមុនសិន។ ឯកសារកូតយោង Pafy ប្រើសំរាប់វិភាគទិន្នន័យផ្សេងៗរបស់ Youtube ដូចជាឈ្មោះវីដេអូ ចំនួនមើលវីដេអូ ជាដើម។ 

តំបូងតំលើងឯកសារកូតយោង Pafy នៅក្មុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដូចខាងក្រោម៖

youtube-python

បន្ទាប់មកនៅក្នុង Python Shell សូមសរសេរកូតដូចខាងក្រោម។ ប្រសិនបើអ្នកសរសេរបង្កើតកម្មវិធី សូមបង្កើតឯកសារមួយហើយសរសេរកូចខាងក្រោម។

youtube-python1