របៀបបង្កើត MySQL Database ជាមួយភាសា Python

MySQL គឺជា Database ដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងរាល់ទិន្នន័យ ហើយវាត្រូវបានគេចាត់ចូលនៅក្នុង Open Source SQL database ផងដែរ ហើយពេញនិយមប្រើច្រើនជាងគេ។ កាលពីមេរៀនមុន TECHFREE បានបង្ហាញពី “របៀបបង្កើត SQLite” ដូច្នោះអត្ថបទនេះនឹង បង្ហាញពី របៀបបង្កើត MySQL វិញម្តង។ មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើមដំណើរការបង្កើត MySQL អ្នកត្រូវប្រាកដថាបានដំឡើងនូវ MySQL Connector សូមចុច៖ ទាញយក/Download ដើម្បីដំឡើងតាមតំរូវការ កុំព្យូទ័រ របស់អ្នក។

បន្ទាប់ពីដំឡើងចប់ អ្នកត្រូវវាយនូវ Command “import mysql.connector“។

import_mysql

នៅពេលអ្នកដំណើរការ Command រួចហើយមិនមានបញ្ហានោះមានន័យថា MySQL របស់អ្នកដំណើរការហើយ។

ឧទាហរណ៍៖ ការបង្កើត MySQL Database

create_table_code

សូមដំណើរការកូដខាងលើអ្នកនឹងឃើញ Database ឈ្មោះ python នៅក្នុង MySQL Server របស់អ្នក។

create_table

ឧទាហរណ៍៖ ការតភ្ចាប់ទៅកាន់ MySQL Database នឹង ការបង្កើត Table

code_create_table

សូមមើលលទ្ធផល៖

result_create_table

ឧទាហរណ៍៖ ការបញ្ចូលទិន្ន័យ

mysql_insert_data

សូមមើលលទ្ធផល៖

mysql_insert_data_result_2

mysql_insert_data_result1

ឧទាហរណ៍៖ ការទាញទិន្ន័យមកបង្ហាញ

mysql_select_in_python

សូមមើលលទ្ធផល៖

mysql_select_in_python_result