របៀបបង្កើត Sqlite ជាមួយភាសា Python

តើ SQLite គឺជាអ្វី? SQLite គឺយើងអាចនិយាយបានថាជា Database មួយប្រភេទដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាង SQL Database ដោយមិនទាមទារអោយមាន Sever នោះទេ។ អត្តបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពីការបង្កើត SQLite3 ជាមួយភាសា Python។ មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើមដំណើរការបង្កើត SQLite អ្នកត្រូវវាយនូវ Command “import sqlite3“។

import_sqlite3

នូវពេលអ្នកដំណើរការ Command រួចហើយមិនមានបញ្ហានោះមានន័យថា SQLite របស់អ្នកដំណើរការហើយ។

ឧទាហរណ៍៖ ការបង្កើត SQLite Database

create_sql_db

សូមដំណើរការកូដខាងលើអ្នកនឹងឃើញ teachfree.db នៅក្នុង Folder Project របស់អ្នក។

create_sql_db_result1

ឧទាហរណ៍៖ ការបង្កើត Table នឹង ការបញ្ចូលទិន្ន័យ Insert Data

create_table_insert_data01

 

ឧទាហរណ៍៖ ការទាញយកទិន្ន័យមកបង្ហាញ

select_from_db

សូមមើលលទ្ធផល៖

result