មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Date Time នៅក្នុងភាសា Python

2016-11-04 Syden

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពី “មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Date Time នៅក្នុងភាសា Python”។ ក្នុងការប្រើប្រាស់ Date Time គឺមានសារៈសំខាន់។ ដូច្នោះ TECHFREE នឹងបង្ហាញ Date Time សំខាន់ៗដូចជា៖ datetime.date, datetime.time, datetime.datetime, datetime.timedelta, datetime.tzinfo ។

របៀបបង្កើត លុប កែប្រែ ឯកសារជាមួយ Python

2016-10-26 Syden

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត លុប កែប្រែ ឯកសារ ដែលយើងហៅថា “File”។ ក្នុងការបង្កើត File នេះគឺយើងគ្រាន់តែកំណត់ Extension ដែលអ្នកចង់បានជាការស្រេច។ ដូចជា៖ TECHFREE.txt, TECHFREE.doc, TECHFREE.xls …។

របៀបដំណើរការ Admin Site ជាមួយ Django Framework

2016-10-25 Syden

កន្លងមក TECHFREE បានបង្ហាញពីរបៀងដំឡើង Django Framework នឹង របៀបតភ្ជាប់ MySQL Database ជាមួយ Django Framework ហើយនៅក្នុងការតភ្ជាប់ MySQL Database នោះយើងមានតែ Table “django_migrations” ទេមិន Table user នៅឡើយ។ ដូច្នោះហើយ TECHFREE នឹង បង្ហាញពី “របៀបដំណើរការ Admin Site ជាមួយ Django Framework” ដែលទាក់ទងជាមួយការបង្កើត Table ផងដែរ។

របៀបតភ្ជាប់ MySQL Database ជាមួយ Django Framework

2016-10-25 Syden

កាលពីអត្ថបទមុនយើងបានដឹងមកហើយ Django គឺជាអ្វី? ហើយក៏ដឹងពីរបៀបបង្កើត Project ថ្មីផងដែល។ នៅពេលដែលយើងបង្កើត Project ថ្មីមួយជាមួយ Django នោះគឺវាបានបង្កើត MySQLite Database ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដូច្នោះហើយអត្ថបទនេះ នឹងបង្ហាញអ្នកអំពី របៀបតភ្ជាប់ MySQL Database វិញម្តង។

របៀបដំឡើង Django Framework

2016-10-21 Syden

Django គឺជា Framework មួយនៃភាសា Python ដែលអាចអោយយើងប្រើប្រាស់បង្កើតវេបសាយ (Web Development)។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញអំពីរបៀបដំឡើង Django Framework។

របៀបប្រើប្រាស់ Dictionaries នៅក្នុងភាសា Python

2016-10-19 Syden

មុននឹងចាប់ផ្តើមពីការប្រើប្រាស់ Dictionaries នៅក្នុងភាសា Python។ តើ Dictionaries ជាអ្វី? Dictionaries គឺជារចនាសម្ព័ន្ធនៃទិន្នន័យ (Data structure) ដែលស្រដៀងនឹងAssociative arrays ហើយវាគ្មានការកំណត់លំដាប់ទៅតាម Key របស់វាទេ អោយតែ Key ទាំងអស់នោះមានតែមួយគត់។

របៀបបង្កើត MySQL Database ជាមួយភាសា Python

2016-10-18 Syden

MySQL គឺជា Database ដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងរាល់ទិន្នន័យ ហើយវាត្រូវបានគេចាត់ចូលនៅក្នុង Open Source SQL database ផងដែរ ហើយពេញនិយមប្រើច្រើនជាងគេ។ កាលពីមេរៀនមុន TECHFREE បានបង្ហាញពី “របៀបបង្កើត SQLite” ដូច្នោះអត្ថបទនេះនឹង បង្ហាញពី របៀបបង្កើត MySQL វិញម្តង។ មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើមដំណើរការបង្កើត MySQL អ្នកត្រូវប្រាកដថាបានដំឡើងនូវ MySQL Connector សូមចុច៖ ទាញយក/Download ដើម្បីដំឡើងតាមតំរូវការ កុំព្យូទ័រ របស់អ្នក។

មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Multiple Function Arguments នៅក្នុងភាសា Python

2016-10-17 Syden

កាលពីមេរៀនមុនអ្នកបានដឹងហើយក្នុងការបង្កើត Function មួយដែរមាន Parameter មួយ នឹង ការកំណត់នូវតំលៃមួយដែរហៅថា Argument បើមាន Parameter ពីរអ្នកប្រាកដជាកំណត់តំលៃពីរ។ Multiple Function Arguments គឺជាការទទួលយកតំលៃ Arguments ទាំងអស់ដែរយើងហៅបានថា “Variable-length arguments” ។

របៀបបង្កើត Sqlite ជាមួយភាសា Python

2016-10-13 Syden

តើ SQLite គឺជាអ្វី? SQLite គឺយើងអាចនិយាយបានថាជា Database មួយប្រភេទដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាង SQL Database ដោយមិនទាមទារអោយមាន Sever នោះទេ។ អត្តបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពីការបង្កើត SQLite3 ជាមួយភាសា Python។ មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើមដំណើរការបង្កើត SQLite អ្នកត្រូវវាយនូវ Command “import sqlite3“។

រប្រៀបប្រើប្រាស់ Requests Module នៅក្នុងភាសា Python

2016-10-11 Syden

Requests Module នៅក្នុងភាសា Python មានច្រើនប្រភេទ អត្តបទនេះសូមលើយក Requests Module សំខាន់ៗ ២ ដែរមានដូចជា៖ GET និង POST។ មុននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានតំឡើង(Install) requests របស់ Python រួចសិន។

1 2 3