មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Date Time នៅក្នុងភាសា Python

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ TECHFREE នឹងបង្ហាញពី “មូលដ្ឋានគ្រឹៈនៃ Date Time នៅក្នុងភាសា Python”។ ក្នុងការប្រើប្រាស់ Date Time គឺមានសារៈសំខាន់។ ដូច្នោះ TECHFREE នឹងបង្ហាញ Date Time សំខាន់ៗដូចជា៖ datetime.date, datetime.time, datetime.datetime, datetime.timedelta, datetime.tzinfo ។

ឧទាហរណ៍៖ ការប្រើប្រាស់ datetime.date

date1

សូមមើលលទ្ធផល៖

date_result1

ឧទាហរណ៍៖ ការប្រើប្រាស់ datetime.time

time

សូមមើលលទ្ធផល៖

time_result

ឧទាហរណ៍៖ ការប្រើប្រាស់ datetime.datetime

datetime

សូមមើលលទ្ធផល៖

datetime_result

ឧទាហរណ៍៖ ការប្រើប្រាស់ datetime.timedelta

timedelta

សូមមើលលទ្ធផល៖

timedelta_result

ឧទាហរណ៍៖ ការប្រើប្រាស់ datetime.tzinfo

សំរាប់ការប្រើប្រាស់ datetime.tzinfo អ្នកត្រូវដំឡើង pytz ជាមុនសិន។ សូមដំណើរការ Command “pip install pytz“។ រួចដំណើរការ Command “import pytz“។ ប្រសិនបើអត់មានបញ្ហាអ្វីនោះ pytz បានដំឡើងរួចរាល់ហើយ។

import_pytz

ឧទាហរណ៍៖

time_zone

សូមមើលលទ្ធផល៖

time_zone_result1

កូដសំរាប់បង្ហាញនៃពាក្យគន្លឹះរបស់ Time Zone៖

show_timezone

សូមមើលលទ្ធផល៖

show_timezone_result

នៅមានជាច្រើនទៀត។