ស្វែងយល់ពី Jenkins

jenkin ជាប្រភេទ Open Source សម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងទៅលើ Project ផ្សេងៗដូចជា python,github,ruby,docker,continue delivery, android, c/c++ និងប្រភេទ​Project ផ្សេងជាដើម ដោយសារតែ Jenkin មាន plugin ជាច្រើនអាចអោយប្រើប្រាស់បានដូចជា subversion, git ជាដើមសម្រាប់ប្រើប្រាស់។

សម្រាប់អ្នកអាយធីដែលគ្រប់គ្រងទៅលើ Project Development ផ្សេងៗច្បាស់ជាត្រូវការ tool ដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងទៅលើ Code, project timeline និង ធ្វើតេសន៏កូដ និង feedback ត្រលប់មកវិញដូចជា មានកំហុសឬការកែប្រែអ្វីមួយ។ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ Github ឬ sub version ផ្សេងៗវាមានកំរិតនៅឡើយតែប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ Jenkin អាចជួយបានដោយសារតែវាមាន plugin ច្រើនប្រភេទដូចជា git, subversion ផ្សេងៗ សម្រាប់ការងារ project management បែប System Development រាប់រយប្រភេទ។

ខាងក្រោមនេះជាការតម្លើង Jenkin នៅលើ CentOS 6 ដែលការតម្លើងមានភាពងាយស្រួលណាស់ដោយគ្រាន់តែធ្វើតាមជំហ៊ានខាងក្រោមនេះជាការស្រេច។
yum install java-1.6.0-openjdk

wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo http://pkg.jenkins-ci.org/redhat/jenkins.repo
rpm –import http://pkg.jenkins-ci.org/redhat/jenkins-ci.org.key

yum install jenkins

chkconfig   –level  35 jenkins on

service jenkins restart

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាចចូលទៅកាន់ Web Browser និងតម្លើងបានហើយ ដោយអ្នកត្រូវ បង្កើត username និង password ជាមុនសិន ដែល password ត្រូវបានរក្សារទុកនៅក្នុង file  /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword ដោយអ្នកត្រូវ Copy ចេញពី file នេះ រួចហើយយកមក paste ចូលក្នុង web base វិញ ទើបឈានដល់រូបខាងក្រោមនេះដែលតម្រូវអោយអ្នកតម្លើង plugin ផ្សេងៗដើម្បីប្រើប្រាស់។

បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ចប់

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកអាចបង្កើត Administrator មួយទៀតឬប្រើប្រាស់ Admin user ដែលបានបង្កើតពីមុនក៏បាន

ចុងក្រោយអ្នកនិងបាន jenkin មួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ project ផ្សេងៗបាន​

ដូចនេះប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយក jenkin សម្រាប់ធ្វើជា Management ទៅលើ Project របស់អ្នកវាល្អណាស់ព្រោះថាវាមាន Plugin ច្រើនមុខច្រើនប្រភេទ ជាជាងការជ្រើសរើសយក subversion តែមួយមកប្រើប្រាស់បានតែមួយមុខ។