ស្វែងយល់ពី Jenkins

2017-01-31 chamroeunrith

jenkin ជាប្រភេទ Open Source សម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងទៅលើ Project ផ្សេងៗដូចជា python,github,ruby,docker,continue delivery, android, c/c++ និងប្រភេទ​Project ផ្សេងជាដើម ដោយសារតែ Jenkin មាន plugin ជាច្រើនអាចអោយប្រើប្រាស់បានដូចជា subversion, git ជាដើមសម្រាប់ប្រើប្រាស់។