តិចនិចការពារជនអានាមិកលុកលុយចូល Server តាមរយះ SSH Protocol

សព្វថ្ងៃនេះបច្ចេកវិទ្យាបាននិងកំពុងរីកចំរើន ទន្ទឹមនិងការរីកចំរើននេះក៏មានជនអានាមិកជាច្រើន បានកំពុងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីវាយប្រហាផងដែរ ជាពិសេសវាយប្រហាទៅលើ Server ដែលជា VPS Server ឬ Dedicate Server វាយប្រហាចូលតាមរយះ Public IP.