របៀបប្រើប្រាស់ Cookies ជាមួយ Javascript

Cookies គឺជាព័ត៌មាន ដែលរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនកូន(Client) ហើយក្នុងគោលបំណងបោះពីPage មួយទៅPageមួយឬក៏ ធ្វើការតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់។ឩទាហរណ៏ លោកអ្នកធ្វើការបើក Facebook  របស់លោកអ្នកហើយធ្វើការ  Login facebook ហើយនឹងឃើញពាក្សថា save remember នោះលោកអ្នកនឹងធ្វើការរក្សាទុក្ខ Cookies នៅលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកហើយ ពេល ដែលលោកអ្នកធ្វើការ Login faccebook របស់លោកអ្នកម្តងទៀត លោកអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ធ្វើការវាយ User ហើយ នឹង Password ម្តងទៀតទេ វានឹងបើកចូលទៅក្នុង facckbook របស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ព្រោះលោកអ្នកធ្វើរក្សាទុក Cookies រូចហើយ។ អត្ថបទនេះ Techfree នឹងលោកយកពីរបៀបប្រើប្រាស់ Cookies ជាមួយ Javacript។ មុននឹងចូលដល់ការសរសេកូដ Techfree នឹងបង្ហាញអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការមើលCookies នៅលើ  Browser ទៅតាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម។

 • ដំណាក់កាលទី១

google-chrome-settings%e1%9f%a1

 • ដំណាក់កាលទី២

google-chrome-setting1

 • ដំណាក់កាលទី៣

google-chrome-settings_step3

 • ការបង្ហាញ Cookies ដែលបានរក្សាទុក្ខក្នុង Browser ដែលបានដូចខាងក្រោម៖

data_store_cookies

ដំណាក់កាលបន្ទាប់មកនេះ Techfree នឹងធ្វើការបង្កើត Cookies ជាមូយនឹងកូដ Javacript ទៅតាមដំណាក់កាលដូចខាង ក្រោម។

 1. ធ្វើការបញ្ចូល Cookies (set a cookie value)
 2. ធ្វើការទាញ Cookies (get a cookie value)
 3. ធ្វើការពិនិត្យ Cookies (check a cookie value)

ឩទាហរណ៏៖

cookies_code_1
cookies_code2

 • នៅលើបន្ទាត់ទី៥ ស្វែងយល់ពី set a cookie() Function មានន័យថាប្រសិនបើ Cookie ត្រូវបានបញ្ចូលទៅកាន់ Browser ហើយនោះ វានឹងចង់ចាំក្នុងម៉ាសុីនរបស់លោកអ្នក ទោះបីលោកអ្នកធ្វើការ Restart កុំព្យូទ័រអ្នកក៏ដោយ។
 • នៅលើបន្តាត់ទី8 : expires គឺកំនត់ថ្ងៃផុតកំណត់របស់ Cookie
 • នៅលើបន្តាត់ទី9: path  គឺជាdirectory ឬក៏ Folder សំរាប់ Cookie
 • នៅលើបន្តាត់ទី11: getcookie(cname) Function គឺធ្វើការចាប់ឈ្មោះយកមកបង្ហាញ
 • នៅលើបន្តាត់13: មានMethod មូយឈ្មោះថា split() គឺវាមានមុខងារសំរាប់បំបែកតួរអក្សទៅជាArray នៃសញ្ញា(;)
 • នៅលើបន្តាត់25: checkCookie function គឺសំរាប់ធ្វើការ ពិនិត្យមើលថាតើ Cookie មានហើយឬនៅបើនៅ វាបង្ហាញ ប្រអប់មួយសំរាប់អោយ user បញ្ចូល។
 • នៅលើបន្តាត់30: prompt គឺជាMethod មួយសំរាប់ធ្វើបង្ហាញជាប្រអប់សំរាប់អោយ user បញ្ចូល ឬក៏សំរាប់បង្ហាញ លក្ខណះជាសារអ្វីមួយ។