ស្វែងយល់ពី NIS Server

NIS Server ជាប្រភេទ Service ម្យ់ាងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងលីនុចដើម្បី Syncrhonized Username ម៉ាស៊ីនលីនុចដូចគ្នាជាច្រើន ដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ដោយ Client អាច login តាម Server ណាមួយក៏បានព្រោះ Username ទាំងអស់ត្រូវបាន Synchronize ចូលគ្នា។

ខាងក្រោមនេះជាការ តម្លើង Linux CentOS 6 ដើម្បីប្រើប្រាស់ធ្វើជា NIS Server និង NIS Client

 yum  -y  install  ypserv   rpcbind

yp-serv

បន្ទាប់មកសរសេរ Command ដូចខាងក្រោមនេះ

ypdomainname techfree.info

echo ‘NISDOMAIN=techfree.info’ >> /etc/sysconfig/network

បន្ទាប់មកចូលទៅកែ File នេះ /var/yp/Makefile ដោយកុំអោយ Merge Group and Merge User

MERGE_PASSWD=false

MERGE_GROUP=false

 all: passwd shadow group hosts rpc services netid protocols
Run command ខាងក្រោមនេះដើម្បី Restart Service
service rpcbind restart
service ypserv restart
service ypxfrd restart
service yppasswdd restart
chkconfig  –level 35 rpcbind on
chkconfig –level 35 ypserv on
chkconfig –level 35 ypxfrd on
chkconfig  –level 35 yppasswdd on
អាចមើលតាមរូបខាងលើបានចំពោះ Configuration Server បន្ទាប់មកទៀតអាច Update Server Master
ypserver
បន្ទាប់មកទៀតចូលទៅ Client ម្តង (IP 192.168.153.128) និង Run Command ដូចខាងក្រោមនេះ
yum  -y install ypbind  rpcbind
បន្ទាប់មក run command
ypdomainname techfree.info
echo ‘NISDOMAIN=techfree.info’ >> /etc/sysconfig/network
បន្ទាប់មកទៀត Restart Service
service rpcbind restart
service ypbind restart
chkconfig –level 35 ypbind on
chkconfig –level 35 rpcbind on
បន្ទាប់មកទៀតភ្ជាប់ទៅកាន់ Server master ដូចរូបខាងក្រោមនេះ (linux1.techfree.info ជាឈ្មោះរបស់ NIS Server ) រួចភ្ជាប់ទៅកាន់ Server ដូចខាងក្រោមនេះ
nisclient
yplogin
 ពេលនេះអ្នកអាច login user នេះនៅលើ Server ណាក៏បាន