របៀបប្រើ Datatable

2016-11-30 techfree

DataTables គឺជាបណ្ណាល័យ Javascript ដែលមានអនុភាពសម្រាប់បន្ថែមលក្ខណៈពិសេសរបស់តារាង HTML ។ DataTables ដំណើរការលើគេហទំព័ររបស់អ្នក គឺអ្នកត្រូវត្រឹមតែរួមបញ្ចូលពីរ files បន្ថែមទៀតនៅក្នុងទំព័រ (page) របស់អ្នក។

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៥)

2016-11-29 Phearom Prom

កាលពីអត្ថបទ គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៤) អ្នកបានដឹងគន្លឹះមួយចំនួនរួចមកហើយ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះអ្នកនឹងស្វែងយល់បន្តទៀតជាមួយ Techfree។

ស្វែងយល់ពី Class និង​ Object នៅក្នុង Java

2016-11-29 Sross Viech

នៅក្នុងមេរៀនមុនអ្នកបានសិក្សាអំពីការណែនាំ (Introduction) និង មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរូបមន្ដ (Basic Syntax)នៅក្នុង Java ដូចជាការប្រកាសអញ្ញត្តិ (Variable)  ការបង្ហាញលទ្ធផល ជាដើម។ ថ្ងៃនេះ TechFree សូមបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ Class និង Object នៅក្នុង Java វិញម្ដង ។

របៀបប្រើ SonataAdminBundle នៅក្នុង Symfony3 (ភាគទី១)

2016-11-28 sreypao

SonataAdminBundle គឺធ្វើការទៅលើផ្នែកនៃ Admin ហើយវាបានចែកចេញជា ៥ bundles៖ ទី១ SonataAdminBundle ផ្ទុកនូវ core libraries ហើយនិង services។ ទី២ SonataDoctrineORMAdminBundle រួមបញ្ចូល Doctrine ORM project ជាមួយនឹង core admin bundle។ ទី៣ SonataDoctrineMongoDBAdminBundle រួមបញ្ចូល MongoDB ជាមួយ core admin bundle។ ទី៤ SonataDoctrinePhpcrAdminBundle បញ្ចូល PHPCR ជាមួយ core […]

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៤)

2016-11-28 Phearom Prom

កាលពីអត្ថបទ គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៣) អ្នកបានដឹងនូវគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនរួចហើយ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ អ្នកនឹងបានដឹងគន្លឹះមួយចំនួនបន្ថែមទៀត។

របៀប Reset Password លីនុច

2016-11-26 chamroeunrith

ជាទូទៅការធ្វើការងារជាក្រុមពេលខ្លះអាចមានការខ្វះខាតទំនុកចិត្តនិងគ្នាជាដើម ជាពិសេសដូចជាការលួច Reset password  root គ្នាទៅវិញទៅមក ឬ ភ្លេច password ដោយខ្លួនឯងជាដើម។

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ៣)

2016-11-25 Phearom Prom

អ្នកបានដឹងរួចមកហើយពី គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើហ្វេសបុក (វគ្គ ២) នៅក្នុងអត្ថបទមុន។ នៅពេលនេះសូមស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងវគ្គ ៣ បន្តទៀត។

GLPI IT Asset Management មានប្រយោជន៏សម្រាប់ IT Manager

2016-11-25 chamroeunrith

នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការងារជា IT Manager ឬ IT Supervisor នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានសាខាច្រើន ឬ មានកូនចៅធ្វើការនៅក្រោមបង្កាប់ច្រើនអ្នកច្បាស់ជាត្រូវការ System មួយដើម្បីជួយសម្រួលការងាររបស់អ្នក ។

1 2 3 10