របៀបប្រើ Datatable

DataTables គឺជាបណ្ណាល័យ Javascript ដែលមានអនុភាពសម្រាប់បន្ថែមលក្ខណៈពិសេសរបស់តារាង HTML ។ DataTables ដំណើរការលើគេហទំព័ររបស់អ្នក គឺអ្នកត្រូវត្រឹមតែរួមបញ្ចូលពីរ files បន្ថែមទៀតនៅក្នុងទំព័រ (page) របស់អ្នក។

  • DataTables Javascript file
  • DataTables CSS file

មុនពេលដែលយើងចាប់ផ្តើម, យើងត្រូវយល់ដឹងពីតម្រូវការ DataTables ដើម្បីប្រតិបត្តិ។ ដើម្បីប្រើប្រាស់ DataTables អ្នកចាំបាច់ត្រូវតំលើង jQuery ជាមុនសិន។

១) HTML

សម្រាប់ DataTables ដើម្បីបង្កើតតារាង HTML មួយ។ តារាងត្រូវប្រើកូដជា HTML ដែលមានទំរង់ជា (thead ស្លាក), (tbody ស្លាក),(tfoot ស្លាក)។

datatable

២) ការដំឡើង Javascript និង CSS
មានវិធីបីយ៉ាសក្នុងណាតំលើងJavascript និង CSS សំរាប់ DataTables ៖ ដោយប្រើ CDN តាមការដោនឡូូត (Locally) និងតាមរយៈកម្មវិធីដ៏ទៃទៀតដូចជា NPM ឬ Bower ។

តាមរយៈ CDN

សូមអានទំព័រនេះប្រសិនបើចង់ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលហៅថា CDN។

cdn

តាមការដោនឡូូត

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ប្រើ CDN ទេ សូមដោនឡូតពីកន្លែងនេះ។ រូចហើយសរសេរដូចខាងក្រោមនៅក្នុងអត្ថបទ HTML ។

តាមរយៈ NPM

ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមបង្ហាញពីរបៀបតំលើង តាមរយៈNPM 

npm

Bower

ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមបង្ហាញពីរបៀបតំលើង តាមរយៈBower 

bower

ក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកវិធីទី១ តាមរយៈ CDN ដើម្បីតំឡើង DataTables ។

javacriptយើងបញ្ចូលកូដទាំងអស់ចូលគ្នាdatatable002datatable003datatable004យើងនឹងបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមdatatable-result